ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

garm

Аналіз винахідницької діяльності у наукових установах та закладах вищої освіти України, у 1991‒2020 рр. свідчить про наступні тенденції.

1. Наукові установи, ЗВО та підприємства

Основну частину заявок на винаходи і корисні моделі серед юридичних осіб складають бюджетні установи сфер освіти і науки (90%). Так, у 2016 р. частка поданих установами науки та освіти заявок на винаходи і корисні моделі у заявках від національних заявників – юридичних осіб склала – 88% (винаходи) та 89% (корисні моделі). Частка отриманих ними патентів на винаходи та корисні моделі у загальній кількості патентів від всіх національних заявників склала відповідно 58% (винаходи) та 60% (корисні моделі).

При цьому наукові організації (НУ) та заклади вищої освіти (ЗВО) отримали 90.4% патентів на винаходи та 89.7% патентів на корисні моделі у порівнянні з загальною кількістю патентів, отриманих на ім’я національних заявників – юридичних осіб.

Щодо винахідницької активності та отримання патентів на винаходи підприємствами слід зазначити, що у 2016 р. з 1277 патентів на винаходи в Україні, отриманих національними заявниками, 1025 (36%) було отримано фізичними особами, 744 – вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями галузей «Освіта» і «Наука» (58%) та 79 патентів (6%) – підприємствами. З урахуванням, що в Україні у 2016 р. працювало у промисловості 208 великих підприємств, 4652 – середніх та 33 695 малих підприємств, один патент на винаходи припадає на 62 великих та середніх підприємства.

2. Подання заявок, отримання патентів

Аналіз показників подання заявок та отримання патентів на винаходи і корисні моделі в наукових установах свідчить про можливість виділення трьох основних етапів: перший 1993–2000 рр. – падіння подання заявок на винаходи у порівнянні з періодом до 1991 р., що пов’язано з періодом кризи економіки, скороченням фінансування наукових досліджень та становленням системи експертизи розгляду заявок та видачі охоронних документів. У 2001–2007 рр. – має місце тенденція збільшення подання заявок з отримання 5-річних та з 2000 р. 6-річних деклараційних патентів, а також з 2004 р. заявок на корисні моделі, що пов’язано було із збільшення фінансування наукових досліджень та загальною стабілізацією в економіці країни.

При цьому тенденція збільшення заявок на деклараційні патенти з 2004 р. була продовжена поданням заявок на корисні моделі, що було пов’язано з переорієнтацією заявників на корисні моделі у зв’язку з розширенням переліку об’єктів корисної моделі та припиненням з 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти.

Також у 2003–2007 рр. має місце збільшення подання заявок на 20-річні винаходи, що корелює з із збільшенням фінансування наукових досліджень, а також пов’язано з відміною у 2004 р. подання заявок на деклараційні патенти та прискоренням здійснення кваліфікаційної експертизи.

У 2008–2019 рр. подання заявок науковими установами та ЗВО приблизно знаходиться на одному рівні із зменшенням у 2015-2016 рр. внаслідок агресії Російської Федерації – припиненням подання заявок від наукових установ, що залишилися у Східній Україні та Криму, та зменшенням заявок від установ, що були реорганізовані та продовжили діяльність в інших регіонах України.

Істотне падіння кількості заявок у 2020 р. пов’язано із збільшенням постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 зборів за подання заявок та отримання патентів для бюджетних установ – ЗВО, наукових установ, установ сфери охорони здоров’я, оборони тощо (неприбуткових установ) – у 4 рази для винаходів та для корисних моделей – у 12 разів.

Для інших юридичних осіб, підприємств зазначене збільшення становило – 2 рази для винаходів та 3 рази для корисних моделей. Вказана постанова була прийнята, незважаючи на листи МОН України, НАН України, Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, які вказували на відсутність обгрунтувань збільшення зборів та негативний вплив прийняття постанови на інноваційний розвиток України. Дивись: Майбутня Україна: з винаходами та інноваціями або без них?

Заявки на винаходи і корисні моделі, національні заявники – юридичні особи галузей «Наука» і «Освіта»

Рис. 1. Заявки на винаходи і корисні моделі, національні заявники – юридичні особи галузей «Наука» і «Освіта»

3. Заявки на винаходи у порівнянні з заявками на корисні моделі

Слід вказати на відмінні підходи у НУ та ЗВО, підпорядкованих міністерствам та державним академіям наук, стосовно пріоритетів подання заявок на 20-річні винаходи або на корисні моделі (раніше – на деклараційні патенти). Так, частка 20-річних патентів на винаходи відносно загальної кількості поданих заявок на винаходи і корисні моделі у 1991‒2016 рр. становить – для бюджетних установ НАН України – 42%, НААН – 21%, МОН України – 20%, Міністерства аграрної політики – 13%, НАМН України – 8% та МОЗ України – 8%. Наведені данні свідчать про спрямування діяльності у ЗВО, підпорядкованих МОН України, міністерствах, галузевих академіях наук на поданні заявок на корисні моделі, охоронні документи на які видаються під відповідальність заявника без проведення кваліфікаційної експертизи. Однак такі документи не можуть забезпечити надійну охорону інвестицій у комерціалізацію винаходів.

Відсоток заявок на 20-річні патенти на винаходи у загальній кількості охо­ронних документів, отриманих по окремих установах міністерств та академій наук України (1991–2016 рр.)

Рис. 2. Відсоток заявок на 20-річні патенти на винаходи у загальній кількості охо­ронних документів, отриманих по окремих установах міністерств та академій наук України (1991–2016 рр.)

Відсоток 20-річних патентів на винаходи від загальної кількості патентів на винаходи і корисні моделі, отриманих установами підпорядкованими міністерствам та національними академіями наук України (2016‒2018 рр.)

Рис. 3. Відсоток 20-річних патентів на винаходи від загальної кількості  патентів на винаходи і корисні моделі, отриманих установами підпорядкованими міністерствам та національними академіями наук України (2016‒2018 рр.)

4. Рівень зборів та винахідницька діяльність

Характерним для винахідницької діяльності в бюджетних установах в Україні є відсутність протягом десятків років, на відміну від практики держав-членів ЄС, нових незалежних країн, таких як Білорусь, Казахстан тощо, механізмів та стимулів розвитку інноваційної діяльності, трансферу технологій. Також одним з основних негативних факторів, що призводе до згортання винахідницької діяльності в Україні, є політика уповноважених державних органів у сфері інтелектуальної власності стосовно збільшення розміру зборів за подання заявок та реєстрації винаходів, корисних моделей та відсутність рішучих кроків МОН України щодо захисту інтересів творців та забезпечення розвитку інновацій в економіці.
Так, у 2007 р. у зв’язку зі вступом України до СОТ були внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 щодо  сплати зборів та замінено дві різні шкали сплати зборів для іноземних та національних заявників – однією шкалою.

При цьому ставки зборів для винаходів було збільшено у 18 – 27 разів. Нові ставки зборів в 2007 році у 7,7 раза перевищували середню заробітну плату в Україні. Відповідні збори в Німеччині, Франції, Великобританії, Іспанії  становили лише 15 – 39% , в США – 60% середньої заробітної плати. Запропоновані ставки зборів за патентування винаходів в Україні були в 3,7 раза більші, ніж у Вірменії (член СОТ з 2003), 2,1 раза – ніж в Киргизстані (член СОТ з 1998), в 1,5  раза – ніж у Молдові (член СОТ з 2001 р.). Сума зборів на отримання патентів на винаходи становила в Україні 9100 грн. або 1300 євро, в ФРН – 691, Іспанії – 692, Франції – 761, Великобританії 368 євро.

Проект постанови, підготовлений Державним департаментом інтелектуальної власності, мав знищити таким чином винахідницьку діяльність у бюджетній сфері, оскільки для бюджетних наукових установ та закладів вищої освіти, установ Міністерства оборони України тощо компенсація витрат щодо здійснення винахідницької роботи – не передбачалася. Проте внаслідок листів та активної позиції НАН України, УААН, АМН України, ректорів провідних вузів України, зокрема, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», для бюджетних установ (неприбуткових організацій) у постанові від 19 вересня 2007 р. № 1148 було введено пільгова сплата зборів для неприбуткових установ у розмірі 10%. Однак навіть при таких пільгових ставках – збільшення сплати зборів для бюджетних установ ледве відповідало збільшенню фінансуванню бюджетної сфери в Україні на той час.

В той же час для промислових підприємств ‒ вказане збільшення зборів стало одним із основних причин згортання винахідницької діяльності, що на цей час становить незначну частку у загальних показниках подання заявок та отримання охоронних документів на винаходи і корисні моделі.

Продовження зазначеної політики у 2019 р. та ініціювання Мінекономіки України прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496 із збільшенням ставок зборів для бюджетних установ у 4 рази для винаходів та для корисних моделей – у 12 разів є системним фактором зниження винахідницької діяльності вже у бюджетному секторі та у світлі загальної тенденції у світі істотного посилення інноваційного розвитку країн, є, на жаль, кроками державних органів, спрямованими на згортання інновацій в Україні, про що свідчить спад подання заявок у 2020 р.

5. Статистики винахідництва

Потребує істотного вдосконалення оприлюднення інформації щодо подання заявок та реєстрації винаходів та корисних моделей Мінекономіки України та ДП «Укрпатент» Зазначимо, що звичайно у звітах уповноважених органів, ДП «Укрпатент» не наводиться розподіл заявок та отриманих охоронних документів (реєстрацій) на винаходи і корисні моделі між юридичними особами сфери освіти, науки, підприємствами та організаціями, у тому числі середніми, малими та мікропідприємствами, що призводе до приховування реальної картини з винахідництвом для підприємств за загальними показниками для юридичних осіб, де основний внесок здійснюють бюджетні установи.

Для останніх років характерним є або перерви у оприлюднення звітності на сайтах Мінекономіки України, ДП «Укрпатент» (зокрема, за 2016 р., за 2020 р.), так і запізнення з їх оприлюдненням.

Також корисним було б збір та оприлюднення показників, що дозволяють визначати відносну кількість поданих заявок та отриманих охоронних документів на 1 працівника установ та організацій, підпорядкованих міністерствам та академіям наук (при цьому має враховуватися чисельність наукових та інженерних працівників; чисельність викладацького складу наукових установ та закладів вищої освіти за природничими та технічними напрямками). Зазначене дозволило б здійснювати порівняння винахідницької діяльності одних ЗВО, наукових установ з іншими за відносними показниками.

Вказане потребує уточнення методології звітності Держстату, де традиційно збирається інформація стосовно загальної кількості викладачів у вищих навчальних закладах, а також кількості  педагогічних працівників та окремо науково-педагогічних працівників проте не кількість саме працівників у сферах технічних та природничих наук.

6. Бар’єри винахідницької діяльності

Відзначимо існування низки бар’єрів здійснення винахідницької діяльності в Україні, що стосується:

 • відсутності державних фінансових, податкових, кредитних механізмів розвитку інноваційної діяльності, комерціалізації ОІВ;
 • відсутності запровадження в Україні навчання та підвищення кваліфікації фахівців підрозділів з інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності бюджетних установ науки та освіти за рахунок державного замовлення;
 • потреби у зменшенні рівня сплати зборів за подання заявок, реєстрацію, підтримання у силі охоронних документів на винаходи і корисні моделі для бюджетних наукових та освітянських установ (неприбуткових установ);
 • актуальності прийняття рекомендацій щодо політики ЗВО та НУ з питань створення та використання ОІВ;
 • зняття законодавчих бар’єрів з утворення ЗВО та НУ господарських товариств з метою використання ОІВ;
 • методичного забезпечення винахідницької діяльності;
 • зняття заборон з здійснення спільної діяльності НУ, ЗВО та суб’єктів підприємницької діяльності з комерціалізації ОІВ;
 • вдосконалення виплати винагороди винахідникам;
 • забезпечення підтримки іноземного патентування;
 • вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів тощо.

Вказані та інші питання винахідницької діяльності аналізується у виданні

Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю.М. Капіца, Т.Г. Косско, Д.С. Махновський, Хоменко, Н.І. Аралова, М.П. Туров: Наук.-практ. вид. К.: Логос, 2021. 455 c.. Видання може бути отримано за ліцензією відкритого доступу на сайті Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах НАН України

Європейською федерацію академій наук – ALLEA, до якої входять 50 академій з 40 європейських країн, включаючи НАН України, прийнято Заяву «Потреба у стратегіях із врегулювання прав інтелектуальної власності в академічних установах».

Текст Заяви – українською
Текст Заяви – англійською

У Заяві представлено оцінку стану систем охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах та університетах європейських країн у порівнянні з установами США, КНР тощо.

Зазначається потреба у принциповому переосмислення та культурних змінах в управлінні інтелектуальною власністю в наукових установах в Європі.

У Заяві наводяться приклади успішних систем комерціалізації результатів досліджень в академічних установах, наведені принципові заходи, що мають бути здійснені. ALLEA закликає академічні установи прийняти стратегії інтелектуальної власності для посилення використання результатів досліджень у суспільстві.

Також європейським та національним законодавцям представлені способи стимулювати перетворення результатів досліджень, що фінансуються державою, в інноваційні продукти та процеси.

Президією НАН України у 2008 р. було прийнято пакет документів, що визначає політику НАН України у сфері інтелектуальної власності із змінами, які вносилися в наступні роки. При її розробці використовувався досвід Всесвітньої організації інтелектуальної власності, документи Європейської комісії, досвід з розробки політики у сфері інтелектуальної власності провідних наукових установ та університетів країн Європи та США.

Заява ALLEA є важливим документом через який можливо подивитися на дії як на рівні наукових установ та університетів, так і урядів – відносно сучасних тенденцій та викликів в організації системи комерціалізації результатів наукових досліджень.

Довідково:

Заяву підготовлено Робочою групою ALLEA з питань інтелектуальної власності, що розглядає актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Європі, які стосуються наукової спільноти.[1]

До Робочої групи входять представники академій наук Великої Британії, Швеції, Франції, ФРН, Польщі, НАН України та інш. Робоча група готує матеріали та проекти заяв, які після погодження академіями наук приймаються ALLEA та направляються в Європейську комісію, Європейське патентне відомство, державні органи країн Європи тощо.

Зазначимо прийняті ALLEA заяви: Необхідність стратегії в області інтелектуальної власності для академічних установ, 2019; Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою, 2018; Назустріч впровадженню Європейської відкритої наукової хмари – IPR та інші стратегічні міркування, 2020; Відповідь ALLEA на План S, 2018; Про патентоспроможність винаходів, які стосуються ембріональних плюрипотентних стовбурових клітин людини в Європі, 2017; Інтелектуальний аналіз даних та розширення доступу до наукової інформації в Європі, 2017; Стосовно пов’язаних з патентами аспектів CRISPR-Cas Technology, 2016; Про стан патентної системи в Європейському Союзі, 2015; Щодо пільгового періоду (Grace Period), 2013; Про розширення відкритого доступу до наукових публікацій в Європі, 2013 та інш.[2]

Заява «Про пільговий період (grace period)» була прийняти як результат співпраці ALLEA та НАН України в результаті Міжнародної конференції «Патентування в Європі та пільговий період в європейському праві та праві іноземних країн», проведеною ALLEA та НАН України у Києві у 2013 р.[3] з залученням представників Європейського патентного відомства, патентного відомства КНР, України тощо.

Також за ініціативою Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України була підготовлена заява щодо мультинаціональних винаходів, які спільно створюються дослідниками з різних країн. Вказане обумовлено невирішеністю на міжнародному рівні та на рівні багатьох країн проблеми визначення країни, де має подаватися перша заявка на такий винахід. Напрямки врегулювання питання на міжнародному та національному рівнях наведені у підготовленій робочою групою заяві ALLEA «Права на мультинаціональні винаходи і їх охорона, зокрема, винаходи, створені в результаті досліджень, що фінансуються державою» 2018 року.

_________________________________________________________

[1] ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights.
[2] ALLEA Permanent Working Group Intellectual Property Rights. Statements:
Towards implementing the European Open Science Cloud – IPR and other strategic considerations, 2020;
The Need for Intellectual Property Rights Strategies at Academic Institutions, November 2019;
The Ownership and Protection of Multinational Inventions – in particular Inventions Resulting from Publicly Funded Research, 2018;
ALLEA Response to Plan S, December 2018;
On Patentability of Inventions Involving Human “Embryonic” Pluripotent Stem Cells in Europe, 2017.
The Text and Data Mining Exception and the Enhancement of Access to Scientific Information in Europe, 2017;
On Patent-Related Aspects of CRISPR-Cas Technology”, 2016;
On the Status of the Patent System of the European Union, 2015;
On Grace Period. Adopted on the Occasion of a Conference on “Grace Period“ in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 2013;
On Enhancement of Open Access to Scientific Publications in Europe, 2013 тощо.
[3] ALLEA Statement “On Grace Period”. Adopted on the Occasion of a Conference on “Grace Period“ in Kiev, October 10, 2013. Convened by ALLEA and the National Academy of Sciences of Ukraine Kiev, 10 October 2013. European Federation of All European Academies of Sciences and Humanities. 2013.

16 грудня 2019 року відбулися парламентські слухання «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні». Основні питання були присвячені прийняттю Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020–2025 роки; змінам в державному управлінні системи охорони прав інтелектуальної власності та утворенню Національного органу інтелектуальної власності; прискоренню оновлення законодавства України відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності.

Детальніше можна ознайомитися:

Парламентські слуханні відбулися під головуванням першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, який зазначив, що питання інтелектуальної власності її роль і розуміння для економіки є одним з найбільш визначальних. Розроблено проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020-2025 рік, який визначає візію та перспективи національної системи інтелектуальної власності, стратегічні цілі, шляхи їх досягнення та дії щодо їх реалізації.

VR-hall

Він окреслив проблеми в Україні в сфері інтелектуальної власності, що включає: недостатнє освоєння результатів інтелектуальної творчості та інноваційної діяльності; низький рівень використання малими і середніми підприємствами потенціалу інтелектуальної власності; недостатньо ефективний рівень правового управління інтелектуальною власністю; низький рівень взаємодії державних, професійних та громадських інституцій у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності; високий рівень піратства та інтелектуальної контрафакції; недостатня участь правовласників об’єктів інтелектуальної власності у діях із захисту прав інтелектуальної власності; незавершений процес створення Спеціального суду з питань інтелектуальної власності; патентний тролінг; неналежний рівень прозорості у діяльності колективного управління; необхідність формування послідовної політики у сфері інтелектуальної власності у системі науки і освіти.

На парламентських слуханнях виступили: народні депутати України, представники Мінекономрозвитку України, МОН України, Мінкультури України, Верховного Суду, Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Національної академії наук України, наукових установ, громадських організацій, представники творчих індустрій, фахівці у сфері інтелектуальної власності.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа зазначила: в основі будь-якого економічного зростання лежить підвищення продуктивності праці. Цього можливо досягнути лише через модернізацію та освоєння інноваційних технологій. Насправді нам потрібні високі технології і в сільському господарстві, і в промисловості. І бажано ці високі технології не імпортувати, а виробляти всередині країни. Визначальною для цього є система інтелектуальної власності та побудова мостів між наукою та бізнесом для ефективного трансферу технологій.

VR-Zag

У виступі віце–президента НАН України академіка НАН України Анатолія Загороднього зазначалося про важливість інтелектуальної власності для сучасної інноваційної економіки. Відмічалося, що в НАН України підтримка винахідництва є одним з пріоритетів її діяльності. Винаходи, що створюються, використовуються в багатьох галузях: медицині, енергетиці, оборонній сфері, машинобудуванні. Вказана діяльність здійснюється підрозділами з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ та забезпечена низкою актів Академії наук щодо стимулювання винахідництва, укладання договорів з винахідниками, виплати їм належної винагороди.

Водночас створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності в науково-технічній сфері в Україні здійснюється в дуже складних умовах. Відсутні податкові, кредитні механізми підтримки комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, не здійснюється фінансування спільних досліджень та проекту транспортних технологій, наукових установ в закладах вищої освіти та підприємств, відсутня ефективна інфраструктура, комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності. Все це суттєво відрізняє Україну від держав-членів європейської спільноти.

Істотною проблемою є відсутність в Україні підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інноваційної діяльності для бюджетних установ. Протягом років не знімаються бар’єри стосовно утворення стартапів установами науки та закладами вищої освіти і неможливості отримання дивідендів від діяльності стартапів бюджетними установами. Слід сказати, що вкрай руйнівним для науково-технічного розвитку є збільшення попереднім урядом ставок, зборів, за патентування для бюджетних неприбуткових установ, а саме в 4 рази для винаходів та в 12 разів для корисних моделей. Водночас для всіх інших суб’єктів, включаючи іноземні організації, збільшення становило 2 рази – для винаходів та 3 рази – для корисних моделей.

На негативний вплив збільшення зборів на науково-технічну діяльність, відсутність обґрунтувань, відсутність розрахунку додаткових витрат бюджету вказувалося керівникам Міністерства економіки у висновках Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, в листах Національної академії наук та інших організацій.

У виступі зазначалося, що стосовно науково-технічної сфери найважливішим при реалізації стратегії є: перше, реалізувати більше ніж десятирічний задум, що втілений практично в усіх країнах світу, а саме утворити в Україні сталу систему фінансування інноваційних проектів, проектів з трансферу технологій. Друге. Вслід за досвідом Казахстану, Франції, Ізраїлю створити в Україні венчурних фондів з метою комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Третє. Запровадити через державне замовлення підготовку та перепідготовку фахівців з інтелектуальної власності для бюджетних наукових установ та закладів вищої освіти. Четверте, внести зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо встановлення ставок зборів для бюджетних не прибуткових установ зі збільшенням до 2 разів – для винаходів та 3 разів – для корисних моделей по відношенню до ставок зборів, які діяли до змін, внесених попереднім урядом. Вказане відповідає збільшенню фінансування досліджень та розробок бюджетної сфери в Україні з 2007 року в 2.3 раза.

Учасникам слухань було роздано проект Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні, що розроблялася у 2019 р. групою експертів – науковців, адвокатів, патентних повірених за методологією Всесвітньої організації інтелектуальної власності та ініціативою Мінекономрозвитку України та Національного офісу інтелектуальної власності. До групи експертів, зокрема, входили фахівці Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України.

Слід вказати, що деякі з виступаючих (представники Укроборонпрому, ЦНДІ озброєння та військової технічки ЗСУ тощо) також підіймали проблему значного розміру зборів за подання заявок та підтримання у чинності охоронних документів на винаходи, корисні моделі.

Наостанок Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Роксолана Підласа зазначила, що за результатами парламентських слухань будуть сформульовані рекомендації та Верховній Раді Україні представлено Національну стратегію розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на 2020-2025 роки. Ця стратегія визначає візію національної системи інтелектуальної власності, стратегічні цілі та шляхи їх досягнення. Вона має бути ухвалена в найкоротші строки. Завдання уряду ж буде забезпечити її ефективну реалізацію.

asdb7 червня 2019 набула чинності Директива ЄС 2019/790 про авторське право в єдиному цифровому ринку та яка доповнює директиви 96/9/ЄC та 2001/29/ЄC, прийнята 17 квітня 2019 р.

Її прийняття безпосередньо стосується України з врахуванням процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також у Директиві ряд положень відносяться до наукового середовища, що включає права наукових установ зі здійснення аналізу тексту (text and data mining), права бібліотек стосовно збереження примірників видань у цифровій формі; використання видань, що знаходяться поза комерційного обігу; використання творів у навчальній діяльності, визначення прав організацій, що здійснюють анотований огляд новин та публікацій тощо.

Слід зазначити, що прийняття директиви набуло широкого резонансу через вкрай політизований процес підготовки з демонстраціями, критикою її положень, компаніями в мережі Інтернет щодо обмежень у директиві свободи висловлювань та розповсюдження інформації.

Більш детальна інформація стосовно директиви та можливих напрямків її імплементації в Україні викладена у статті: Директива ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку: нові виміри чи нові випробування?, журнал Інтелектуальна власність, 2019. № 8. С. 6–22).

1. Випадки вільного використання

Директива містить визначення трьох випадків винятків та обмежень стосовно використання творів та інших об’єктів, а саме: що стосується аналізування даних та тексту в цілях наукових досліджень (ст. 3), використання творів та інших об’єктів у цифровій та транскордонній навчальній діяльності (ст. 5) та збереження культурної спадщини (ст. 6).

Виключення у ст. 3 визначає можливість аналізування даних та тексту в наукових цілях, під чим розуміється застосування «будь-якої автоматизованої аналітичної техніки, спрямованої на аналіз тексту та даних у цифровій формі з метою генерування інформації, яка включає закономірності, тенденції та кореляції, але не обмежується ними» (ст. 2(2)). Механізм досліджень передбачає завантаження певних обсягів наявних у легітимному доступі творів, інших об’єктів та аналізування їх, що зачіпає право авторів дозволяти або забороняти відтворення відповідних об’єктів. Виключення розповсюджується на наукові установи, освітні установи, бібліотеки та архіви.

У ст. 6 мова йде про права бібліотек, архівів з копіювання творів у цифровому вигляді для збереження таких творів.

У статті 5 визначається можливість використання творів та інших об’єктів у навчальній діяльності з метою ілюстрацій за умови некомерційного характеру такої діяльності. Навчальна діяльність має здійснюватися під відповідальність навчального закладу в його приміщеннях або інших місцях або через захищену електронну мережу, доступну лише особам, що проходять навчання, та викладацькому складу. Визначено, що держави-члени можуть передбачити, що зазначені виключення не застосовуються для певних способів використання або видів творів, інших об’єктів, які спеціально призначені для ринку навчання, також нот за умови, коли на ринку є легкодоступні ліцензії, які дозволяють використовувати твори з метою ілюстрацій та охоплюють потреби і специфіку навчальних закладів.

При цьому, застосування виключення можливо в межах країни, де розташовано навчальний заклад (неможливість міжкордонної діяльності). Також держави-члени можуть передбачити сплату винагороди при застосуванні зазначеного виключення.

2. Використання творів, що знаходяться поза комерційним обігом

Здійснення масового оцифрування та надання широкого доступу до європейської культурної спадщини, винайдення для цього адекватних правових рішень набуло в ЄС у 2000–2010 рр. важливого політичного виміру, пов’язаного з цілями збереження європейської ідентичності та проблемою домінування США в інформаційному просторі.

Основним бар’єром до оцифрування творів стала застаріла в умовах сучасного інформаційного суспільства концепція авторського права, що дозволяє використання творів лише за згодою авторів та їх правонаступників та практика постійного продовження терміну охорони авторського права.

У повідомленнях Європейської комісії 2010-2015 рр. та пізніше прийнятих директивах визначалося необхідність вирішення трьох завдань, що уможливлюють оцифрування творів:
– запровадження механізму оцифрування та надання доступу до сирітських творів (директива 2012/28/ЄC);
– запровадження механізму оцифрування та доступу до творів, що є поза комерційного обігу (директива ЄС 2019/790);
– вирішення питань стосовно правового режиму використання цифрових копій творів, які перейшли до суспільного надбання.

Однак, практика реалізації Директиви 2012/28/ЄC про деякі дозволені використання сирітських творів засвідчила, що прийняття директиви не змогло вирішити проблеми швидкого та масового оцифрування сирітських творів та надання до них доступу публіки. За 7 років з часу прийняття директиви, державами-членами ЄС було здійснено належні пошуки та надано доступ всього до 5917 сирітських творів та 6939 наведених у таких творах інших творів, що складає, якщо порівнювати з кількістю потенційних сирітських творів у Британській бібліотеці, лише 0.01% від зазначеної кількості.

Відсутність широкого застосування механізму надання твору статусу сирітського пояснюється неспівмірними з кількістю таких творів витратами людських та часових ресурсів, що потрібні для проведення належного пошуку авторів творів чи їх правонаступників. Вказане свідчить про доцільність використання зазначеного механізму для окремих особливо важливих творів, проте не в цілях масового оцифрування.
Інший підхід реалізовано для доступу до творів, що знаходяться поза комерційного обігу. Якщо метою при визнанні статусу «сирітського» було довести неможливість знайти автора такого твору або його правонаступника, у другому випадку, мета – знайти авторів творів, інших об’єктів та їх правонаступників не ставиться.

Навпаки, запропоновано механізм:
– публікації відомостей щодо надання певним творам та іншим об’єктам статусу об’єкту позакомерційного обігу, з можливістю суб’єктам права при їх зацікавленості протягом певного часу повідомити про незгоду надання доступу до таких творів;
– отримання публічно доступними бібліотеками, архівами, музеями, установами, що зберігають аудіозаписи та фільми, від організацій колективного управління (які мають спеціальний, визначений директивою статус здійснювати діяльність з управління правами відносно таких творів та інших об’єктів) невиключних дозволів на відтворення, розповсюдження, публічне сповіщення, надання доступу для загального відома публіки таких творів та інших об’єктів. Або, якщо у відповідній державі-члені такі організації відсутні, – надання можливості використання творів, що є поза комерційного обігу через передбачення винятків з охорони авторського права;
– можливості заперечення суб’єктами авторського права використання творів після надання до них доступу.

3. Нові права видавців

Положення щодо нових прав видавців та захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет були в центрі загальноєвропейських дискусій та предметом політичних домовленостей (у прийнятій директиві – це статті 15 та 17).

Ідея введення нових прав видавців пов’язана з розвитком сервісів пошукових систем, Інтернет–агентств, які узагальнюють новини та іншу інформацію, опубліковану в он-лайн газетах та журналах, та під різними добірками надають гіпер-посилання до оригінальних текстів таких новин, також наводять інколи перші одне-два речення або анотації відповідного тексту.

З точки зору видавців, такі дії призводять до отримання сервісами доходів від розміщення реклами тощо, тому видавці мають отримувати компенсацію за таке використання.

Директива визначає
– права видавців дозволяти або забороняти використання прес-видань, а також надавати доступ до загального відома творів згідно ст. 2, 3(2) Директиви 2001/29/ ЄС «провайдерам послуг інформаційного суспільства».
–термін охорони зазначеного майнового права видавців встановлюється до 2 років;
–вказані права не застосовуються до гіперпосилань та стосовно використання окремих слів або дуже коротких уривків видань. Також, такі права не поширюються на приватне чи некомерційне використання видань окремими користувачами (ст. 15-16).

Також вказане право не поширюється на періодичні видання, що публікуються в наукових або академічних цілях, такі як наукові журнали (ст. 2).

Відзначимо, що відсутність у директиві точного визначення, що розуміється під «окремими словами» або «дуже короткими уривками» може призвести до різної судової практики стосовно визначення вказаних понять, запитів до Суду ЄС щодо тлумачення положень директиви.

Також у коментарях до директиви вказується, що положення стосовно прав видавців суперечать ст. 10 Бернської конвенції, що передбачає: « (1) Дозволяється використання цитат із твору, який правомірно зроблено доступним для загального відома, за умови дотримання добрих звичаїв і в обсязі, виправданому поставленою метою, включаючи цитування статей із газет і журналів у формі оглядів преси».

asdbЗастосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі є актуальним у зв’язку з широким використанням таких ліцензій у міжнародній практиці, іноземними науковими установами та університетами, а також у зв’язку з врегулювання витань відкритого доступу при реєстрації українських наукових журналів у міжнародних наукометричних базах даних.

Також, практика застосування ліцензій відкритого доступу свідчить, що при розміщенні матеріалів наукових журналів для відкритого доступу ―  посилання на відповідні ліцензії не здійснюється, або інколи здійснюється помилково з зазначенням виду ліцензій, що призначені для розробки відкритого програмного забезпечення або Вікіпедії, та які передбачають можливість змін та доповнень наукових статей без відома авторів, додавання нових авторів, тощо.

Застосування ліцензій відкритого доступу також ускладнено у зв’язку з існуючими на цей час законодавчими обмеженнями з їх використання.

У зв’язку з зазначеним та запитами наукових установ щодо застосування ліцензій відкритого доступу Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України в рамках виконання наукової теми ВД «Академперіодика» НАН України підготовлені

Icon

Рекомендації щодо застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів та збірників наукових праць в електронному середовищі від 15.01.2018

Icon

Лист ЦДІВТТ НАН України від 15.01.2018 № 2/2018 щодо застосування ліцензій вільного доступу

У рекомендаціях наведена інформація щодо:

 • поняття та видів ліцензій відкритого (вільного) доступу;
 • ліцензій Creative Commons;
 • використання ліцензій відкритого доступу в Україні;
 • видів ліцензій, застосування яких є рекомендованим при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі;
 • факторів, що можуть братися до уваги при визначенні типу ліцензії на використання матеріалів наукових журналів.

Зміст Рекомендацій спрямовано на надання додаткової інформації науковим установам при опрацюванні питань застосування ліцензій відкритого доступу. Доцільним є обговорення проблематики застосування ліцензій відкритого доступу на різних форумах.

Після ухвалення змін до законодавства України щодо застосування ліцензій відкритого доступу актуальним є обговорення, прийняття НАН України та впровадження стандартів застосування ліцензій вільного доступу в наукових установах, що враховували б кращу світову практику та специфіку законодавства України.

При питаннях щодо Рекомендацій – просимо звертатися до працівників Центру

ur_mПідготовка та перепідготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, а також підвищення їх кваліфікації для академічних наукових установ набуває суттєвого значення у зв’язку з утворення відповідно до ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в наукових установах, вищих навчальних закладах підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Організація навчання є нагальним питанням, враховуючи важливість професійної організації комерціалізації результатів досліджень, забезпечення при цьому вимог законодавства та необхідність підвищення рівня знань працівників з питань інноваційного менеджменту, маркетингу, трансферу технологій, охорони інтелектуальної власності.

В НАН України на цей час утворено 92 підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в наукових установах.

Якщо до 1991 р. підготовка та перепідготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності здійснювалася централізовано через спеціалізовані навчальні заклади, то після 1991 р. цілеспрямована підготовка таких фахівців за рахунок державного замовлення для наукових установ та вищих навчальних закладів була відсутня.

Слід зазначити, що перепідготовка фахівців з охорони інтелектуальної власності коштує 20 тис. грн. та більше. Вказані суми не є можливими сплачувати науковими установами у зв’язку з відсутністю виділення цільових коштів та загальним скороченням бюджетного фінансування наукових досліджень.

У 2016 році Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» було організовано конкурс на підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальної власністю» на заочну форму навчання за державним замовленням.

НАН України було здійснено залучення фахівців наукових установ для участі у конкурсі. В результатів конкурсу 13 фахівців наступних наукових установ НАН України стали слухачами Інституту:

 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України,
 • Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут технічної теплофізики НАН України,
 • Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
 • ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України,
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України,
 • Інститут фізики НАН України,
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

У випадку успішного проходження навчання працівники отримають диплом магістра по спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю».

В той же час важливим є створення в Україні сталого механізму підвищення кваліфікації та отримання другої освіти в сфері інтелектуальна власність для бюджетних установ науки та освіти.

Слід зазначити, що до цього часу не виконані положення Указу Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності” від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 стосовно підготовки за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для закладів науки, освіти державної форми власності.

Національна академія наук України неодноразово звертала на це актуальне питання увагу органів державної влади.

Листом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 до Кабінету Міністрів України було зазначено про необхідність запровадження державного замовлення на перепідготовку кадрів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності для фахівців національних академій наук, вищих навчальних закладів з врахуванням пропозицій НАН України.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 06.10.2015 № 35364/8/1-15 доручено МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Державній службі інтелектуальної власності вжити необхідних заходів з зазначеного та інших проблемних питань забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У зв’язку з вказаним актуальним є конкретні дії Міністерства освіти і науки України, інших органів державної виконавчої влади з вирішення цього важливого питання.

przd

Створення науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) широко розвинуто у світі та є одним із засобів комерціалізації результатів наукових досліджень й залучення інвестицій.

У 1997 – 2005 рр. установи НАН України мали значний досвід у цій галузі. Проте, у зв’язку з прийняттям у 2006 р. Закону України «Про управління об’єктами державної власності» діяльність установ з утворення господарських товариств фактично була заборонена.

Лише у 2015 році при прийнятті нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося передбачити у Законі спрощений порядок утворення господарських товариств з метою використання ОІВ.

Слід зазначити, що проект змін було підготовлено Центром інтелектуальної власності та передачі технології НАН України ще в 2008 році, проте його було прийнято лише через 7 років при підтримці Міністерства освіти і науки України.

Створення господарського товариства передбачає вирішення комплексу організаційних та правових питань, питань охорони об’єктів права інтелектуальної власності, укладання договорів, здійснення оцінки майнових прав.

З метою забезпечення належного застосування законодавства України Президією НАН України прийнято розпорядження від 17.05.2016 р. № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності».

Розпорядженням затверджено детальні рекомендації щодо створення господарських товариств. Особливість створення товариств ― внесення до статутного капіталу лише майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ зі збереженням виключних майнових прав інтелектуальної власності за науковими  установами.

Слід зазначити, що успішна діяльність товариства можлива при ретельному вивчені ринкової привабливості результатів досліджень та забезпеченні їх належним захистом – охоронними документами. Суттєвим є залучення кваліфікованих юристів для підготовки статуту та договору про внесення до статутного капіталу майнового права на використання ОІВ.

Також мають бути взяти до уваги вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо оцінки вартості майнових прав на ОІВ професійними оцінювачами. Вказане дозволяє передати до статутного капіталу право на використання лише одного чи декількох винаходів, ноу-хау тощо.

При створені господарських товариств виникає значне коло питань. У випадку запитань щодо використання ОІВ, укладання договору про внесення до статутного капіталу майнового права інтелектуальної власності, оцінки прав інтелектуальної власності наукові установи можуть звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

trtu2Фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та Університету Тарту спільно підготували рекомендації щодо розширення передачі знань із наукових установ і університетів до промисловості.

У 2016 році фахівці Університету Тарту (Естонія) та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України брали участь у виконанні проекту «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», що здійснювався  за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

В рамках проекту для вчених наукових установ НАН України, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів було проведено Міжнародний семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС», який відбувся 12 квітня 2016 року в Києві.

Також для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають право інтелектуальної власності, 13–15 квітня 2016 року було організовано курс лекцій «Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-членів ЄС та України», прочитаних естонськими й українськими фахівцями.

За підсумками виконання проекту підготовлено Рекомендації «Вдосконалення передачі знань між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю».

У Рекомендаціях, з врахуванням сучасних підходів до передачі знань в Європейському Союзі, обговорюються питання:

 • вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань в наукових установах та вищих навчальних закладах;
 • діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
 • управління інтелектуальною власністю;
 • відкритого доступу;
 • укладання контрактів з підприємствами тощо.

У них також наведено заходи, які доцільно здійснити для стимулювання передачі знань на державному рівні.

Проект Рекомендацій було обговорено під час міжнародного семінару відбувся в Києві 12 квітня 2016 року.

Рекомендації направлені до органів державної влади, наукових установ, вищих навчальних закладів та можуть бути використані при вдосконаленні діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах.

У разі виникнення запитань просимо звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України – на електронну поштову скриньку: ciptt@nas.gov.ua.

From Technology Transfer to Knowledge Transfer:

Results of the Joint Ukraine-Estonia Project

 

Specialists of Center of intellectual property and technology transfer of NAS of Ukraine and University of Tartu jointly developed   recommendations on how to expand the knowledge transfer from research institutions and universities to industry.

In 2016 specialists of the University of Tartu (Estonia) and of the Center of Intellectual Property and Technology Transfer NAS of Ukraine took part in the project “Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine”, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Estonia.

Within project there was conducted an international seminar “Research Organizations and Universities Knowledge Transfer in Ukraine: the Improvement of the Policy and Mechanisms in Ukraine, based on EU Experience”, oriented on scientists from scientific institutions of NAS of Ukraine, brunch academies of sciences, universities. The seminar was held on April 12, 2016, in Kiev.

Also, for university students, studying intellectual property law, there was organized course of lectures “Knowledge transfer and intellectual property protection and commercialization in the EU member-states universities and research organization and the Ukraine”, on 13-15 April, 2016, read by Estonian and Ukrainian experts.

Following results of the project, there were prepared Recommendations “Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine between Research Organizations, Universities and Industry”.

In the Recommendations, taking into account modern approaches to knowledge transfer in the European Union, there are being discussed:

 • Improvement of organizational, legal support of knowledge transfer in scientific institutions and universities;
 • Activity of Technology transfer offices on protection of intellectual property and technology transfer;
 • Intellectual property management;
 • Open Access issues;
 • Contracts conclusion with enterprises and other issues.

There are also being discussed measures, which should be taken to stimulate knowledge transfer at national level.

The draft Recommendations were discussed during International seminar, held in Kyiv on April 12, 2016.

Recommendations were sent to government agencies, research institutions, universities and can be used for the improvement of protection of intellectual property and technology transfer in scientific institutions.

Preparation of the Recommendations was facilitated by the contacts of the CIPTT’s specialists with colleagues from the high education institutions of Estonia: i.e. visit to Tarty University, Office of Research and Development, visit to School of Economics and Business Administration (University of Tartu) where the seminar „Research and innovation system in Ukraine“ was held, visit to Mektory Center of the Tallinn Technology University and to Law School of Tartu University, Faculty of Intellectual Property.

Рубрики:

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Розвиток та інтеграція науки, освіти й виробництва