ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

У законодавстві України правовідносини щодо обʼєктів права інтелектуальної власності, створених у зв’язку з виконанням трудового договору, службових об’єктів права інтелектуальної власності визначено:

 • ст. 429, 440 Цивільного кодексу України;
 • ст. 1, 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в редакції від 1.12.2022;
 • ст. 1, 9 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;
 • ст. 8 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»;
 • ст. 1, 17 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» тощо.

У випадку створення винаходу, корисної моделі, промислового зразку, напівпровідникового виробу, сорту рослин, комерційної таємниці, стосовно яких відповідно до ст. 429 ЦК України виникають спільні права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), наукова установа набуває частку майнових прав, що належить працівникові на підставі договорів про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання, форма якого затверджена розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами).
У випадку створення об’єктів авторського права (службових монографій, брошур, статтей, звітів тощо, креслень, компʼютерних програм, баз даних тощо) відповідно до статей 429, 440 ЦК України з 01.01.2023 майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), переходять до юридичної або фізичної особи, де або у якої працює автор, з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом.
До службових творів згідно практики віднесення творів до службових творів відносяться твори, створення яких передбачено:

 • технічним завданням на виконання наукової (науково-технічної) роботи, робочими планами з виконання наукової роботи, що фінансується НАН України, вимоги до яких встановлено Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (зі змінами);
 • та/або службовими обов’язками працівника, зафіксованими в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях;
 • та або дорученням роботодавця – видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності наукової установи.

Положення, що визначають правовідносини стосовно інших службових обʼєктів права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин тощо) наведено у законах України стосовно зазначених обʼєктів.
Особливості регулювання правовідносин зі створення службових об’єктів права інтелектуальної власності в установах НАН України визначені п. 5 Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженим розпорядження Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).
Створення службових ОІВ передбачає наступне:

 • установа укладає з працівниками – творцями ОІВ Договір про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання;
 • при створенні службового об’єкту права інтелектуальної власності працівник у 10 денний строк з дати завершення роботи над створенням ОІВ надає директору Установи письмове повідомлення про створений службовий ОІВ з описом, що розкриває суть ОІВ достатньо ясно і повно;
 • установа укладає з працівником Додаткову угоду до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, – то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою;
 • строк збереження Установою винаходу, корисної моделі, сортів рослин як конфіденційної інформації у разі невикористання не повинен перевищувати чотирьох років, якщо менший строк не встановлено Договором чи Додатковою угодою. У протилежному випадку право на одержання патенту на винахід, корисну модель, сорт рослин переходить до Працівника чи його правонаступника. Строк збереження Установою конфіденційності промислових зразків, компонування інтегральних мікросхем, інших службових ОІВ, за виключенням комерційних таємниць, у разі невикористання визначається Додатковою угодою до Договору;
 • для ОІВ – комп’ютерних програм, баз даних, комерційних таємниць, Установа протягом 4 місяців від дати одержання від Працівника повідомлення про створення цих об’єктів укладає з Працівником Додаткову угоду до Договору про службові об’єкти права інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання або, якщо зазначений Договір не укладено, – то Договір та Додаткову угоду, де визначає особливості виплати винагороди відповідно до економічної цінності ОІВ і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана Установою;
 • при припиненні дій, пов’язаних з підтриманням чинності охоронного документу, Установа не пізніше, ніж за три місяці до чергового внесення збору, пропонує творцю ОІВ або, якщо ОІВ створено кількома особами, – творцям ОІВ укласти договір про передачу йому (їм) виключного майнового права на цей об’єкт.
 • у випадку, якщо Установа не передбачає отримання охоронного документу на винахід в іноземних країнах, а творець(ці) службового ОІВ пропонують здійснити іноземне патентування за їх кошти або кошти інших організацій, Установа може надати право отримання вказаних охоронних документів творцям ОІВ. При цьому Установа підписує з творцями ОІВ угоду, за якою Установа отримує певну частку ліцензійних платежів від використання ОІВ, а також має право експорту в певну країну наукоємної продукції, виготовленої з використанням ОІВ.

Особливості регулювання правовідносин при створенні технологій в установах НАН України

У випадку створення в Установі технології здійснюється її розукомплектування на складові технології – об’єкти права інтелектуальної власності – або визначається, що технологію втілено у певному ОІВ.

Врегулювання правовідносин стосовно створених службових ОІВ – складових технології або службового ОІВ, в якому технологію втілено, здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (ст.11) та Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України (пункти 3, 5 та 7).

Нормативні акти

Цивільний кодекс України (ст.429, 440).

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 1,14).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст.9).

Закон України Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст.8).

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (ст. 1,17).

Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (ст.11, 22).

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).