ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Наукові дослідження, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів міністерствами та іншими головними розпорядниками бюджетних коштів

При фінансування наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету питання розподілу майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні наукових досліджень, визначені:

  • для технологій та їх складових ― Законом України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст.11);
  • для всіх об’єктів права інтелектуальної власності ― Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», прийнятим у новій редакції 26.11.2016 р.

Відповідно до ст. 64 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон) у випадку, якщо об’єкт права інтелектуальної власності створено у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності належать установам, організаціям та підприємствам – виконавцям цих робіт відповідно до Цивільного кодексу України, крім випадків, якщо створений ОІВ віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом.
Закон визначає специфіку врегулювання відносин, повʼязаних з державною таємницею. Так, якщо при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що фінансуються органами державної влади або НАН України, створено об’єкт права інтелектуальної власності та його віднесено до державної таємниці, а також в інших випадках, визначених законом, наукова установа направляє до відповідного замовника робіт (далі – Замовник) повідомлення про створений ОІВ протягом одного місяця з дня одержання повідомлення від автора технології та/або її складових.
Замовник протягом двох місяців з дня одержання від установи повідомлення вирішує питання щодо набуття прав на вказану технологію та/або складові у порядку, визначеному частиною третьою статті 11 Закону.

Наукові дослідження, що фінансуються НАН України

Згідно Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами), договору на виконання науково-дослідних робіт між НАН України та установами НАН України та договорів з працівниками – виконавцями НДР:
при створенні ОІВ під час проведення науковою установою досліджень, що фінансуються НАН України за державною тематикою, програмно-цільовою, конкурсною тематикою, а також в рамках відомчої, пошукової тематики, науковій установі належить:

  • право на подачу заявки на реєстрацію ОІВ, майнові права на які виникають внаслідок реєстрації (винахід, корисна модель, промисловий зразок, напівпровідниковий вирів, сорт рослин тощо), та одержання охоронного документу. Після реєстрації ОІВ установа набуває майнових прав інтелектуальної власності на ОІВ;
  • майнові права інтелектуальної власності на обʼєкти авторського права (твори наукового, технічного характеру, креслення, компʼютерні програми, бази даних тощо), комерційну таємницю.

Вказані права наукових установ НАН України стосуються службових винаходів і корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, обʼєктів авторського права, а також інших ОІВ, які створені у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту) (ст. 429, 440 ЦК України, закони щодо окремих ОІВ, дивись розділ сайту Службові об’єкти права інтелектуальної власності).

Нормативні акти

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст.11).

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (ст.64).

Цивільний кодекс України (ст. 429, 440).

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (пп. 3, 4).

Додаток 4 до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затверджений постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (зі змінами).