ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Відповідно до Типового положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України», затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами), проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень належать до завдань підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукової установи, що здійснюється спільно з працівниками науково-дослідних підрозділів.

Відповідно до п. 3.2 Типового положення проведення маркетингових досліджень передбачає:

визначення на підставі аналізу ринку продукції, тенденцій науково-технічного розвитку потребу в результатах НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції, що можуть бути розроблені Установою, та надання керівництву Установи пропозицій щодо подальших досліджень;

дослідження можливостей реалізації на ринку існуючих результатів НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції Установи, в тому числі вивчення:

 • джерел інформації щодо ринку, експорту-імпорту продукції-аналогів, їхніх виробників, потенційних споживачів;
 • потреб ринку в продукції Установи;
 • техніко-економічні показники продукції-аналогів, частки ринку, що вони займають;
 • виробничих та науково-технічних можливостей виробників продукції-аналогів, їх спеціалізацію;
 • даних щодо умов ліцензійних та інших договорів з реалізації продукції – аналогів;

визначення потенційних партнерів Установи з реалізації продукції, надання пропозицій керівництву Установи щодо партнерів для проведення подальших переговорів.

У рамках патентно-кон’юнктурних досліджень додатково:

разом з виконавцями НДДКР вивчення патентно-ліцензійної ситуації стосовно продукції Установи та аналогів, у тому числі динаміку патентування, взаємне патентування, патенти-аналоги, географію патентування продукції-аналогів.

Законом України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” надано визначення патентно-кон’юнктурних досліджень (ст. 1):

«Патентно-кон’юнктурні дослідження – системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції» (ст. 1).

та у ст. 18 «Патентно-кон’юнктурні дослідження у сфері трансферу технологій» зазначені випадки щодо їх проведення:

«1. Патентно-кон’юнктурні дослідження проводяться під час розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, під час їх створення, визначення доцільності набуття та/або передачі прав на них, під час підготовки до виробництва продукції з їх застосуванням.

2.Патентно-кон’юнктурні дослідження проводяться відповідно до затверджених державних стандартів та методик.»

Методичне забезпечення проведення патентно-кон’юнктурних досліджень

Відповідно до пункту 7 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1077, Національній академії наук України разом з Держінформнауки, Мінекономрозвитку було доручено розробити національний стандарт та методику проведення патентно-кон’юнктурних досліджень.

Проекти документів опрацьовувалися створеною НАН України робочою групою, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Державної служби інтелектуальної власності України, Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, наукових установ та вищих навчальних закладів.

Підготовлені проекти документів надіслані НАН України до Міністерства освіти і науки України листом № 58/326-5 від 25.02.2015.

Нижче наводиться проект Методики проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, що рекомендується для використання в якості довідкового та методичного матеріалу при здійсненні досліджень.

До проекту Методики додається «Перелік-довідник баз даних та довідкових систем для проведення патентно-кон’юктурних досліджень».

До Переліку включено інформацію біля 90 сучасних баз даних патентної, науково-технічної та кон’юнктурно-економічної інформації, які можуть бути використані для проведення патентних та патентно-кон’юнктурних досліджень.

Критерієм включення було обрано фактор практики використання даних інформаційних джерел протягом кількох років у реальних дослідженнях.

Наведено інформацію щодо обсягу інформаційного масиву, глибини ретроспекції, частоти оновлення баз даних, географічного ареалу охоплення даних. Вказується, чи містять бази даних патентну чи науково-технічну та кон’юнктурно-економічну інформацію або інформацію всіх видів. Зазначається, чи є вказані бази даних безоплатні, чи з частковою оплатою або вони є платні.

Надається інформація щодо можливості використання під час застосування баз даних:

 • аналізу діяльності компаній, патентних сімейств та патентних цитувань,
 • застосування основних методів патентного аналізу,
 • застосування основних методів функціонального і параметричного аналізу (техніко-технологічні параметри),
 • галузевих методів аналізу патентної інформації,
 • спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, тезаурусів,
 • методів аналізу за економічними показниками, аналізу маркетинг-методів та статистичних даних (зокрема, експорту – імпорту продукції).

Перелік баз даних складено із джерел провайдерів науково-технічної інформації к.т.н. Васильєвим О.В., Відділення гібридних моделюючих і керуючих систем в енергетиці ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України станом на 20.01.2015.

Нормативні акти

Типове положення «Про підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України» (додаток 1 до розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами), п. 3.2.

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності», п. 14.

Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (статті 1, 18).

Проект Методики проведення патентно-кон’юнктурних досліджень від 23.02.2015 р. (doc) (pdf)

457 Downloads
354 Downloads

Перелік баз даних та довідкових систем для проведення патентно-кон’юнктурних досліджень від 23.02.2015 р. (додаток 1 до проекту Методики проведення патентно-кон’юнктурних досліджень) (xls)

570 Downloads