ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

В Україні діють нормативні акти щодо захисту різних видів інформації з обмеженим доступом: конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація, комерційна таємниця, ноу-хау, інші види таємниць.

Комерційна таємниця

За наявності інформації, що становить комерційну таємницю, наукова установа може затвердити Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю, яке розробляється з урахуванням вимог глави 46 ЦК України, Закону України „Про захист від недобросовісної конкуренції”, ст. 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 231 Кримінального кодексу України.

Запровадження заходів із збереження комерційної таємниці здійснюється науковою установою при:

  • збереженні, використанні ОІВ як конфіденційної інформації,
  • віднесенні інформації, створеної працівниками Установи, до комерційної таємниці як об’єкту права інтелектуальної власності згідно статтям 420, 505 Цивільного кодексу України
  • отриманні ноу-хау, іншої конфіденційної інформації від третіх організацій, а також
  • якщо це передбачено договорами з Замовниками.

Установа передбачає у посадових інструкціях або у Договорах про службові об’єкти інтелектуальної власності та виплату винагороди за їх використання обов’язки працівника про збереження конфіденційності:

  • щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, сортів рослин, компонувань інтегральних мікросхем протягом терміну до подачі заявки на отримання охоронного документу;
  • щодо зазначених ОІВ, які зберігаються Установою як конфіденційна інформація, та на які не подані заявки на отримання охоронного документу;
  • щодо непатентоспроможних ОІВ, що віднесені Установою до інформації, яка складає комерційну таємницю.

Установа здійснює заходи, що запобігають розголошенню інформації, яку віднесено до комерційної таємниці. При прийнятті в Установі Положення про охорону інформації, що складає комерційну таємницю та затвердженні Переліку інформації, що складає комерційну таємницю, Установа в установленому порядку ознайомлює з вказаними документами Працівників, діяльність яких має відношення до зазначеної інформації. За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю, особи несуть відповідальність згідно з законодавством.

У випадку віднесення інформації, створеної працівниками Установи, у тому числі ноу-хау, до комерційної таємниці та подальшої комерціалізації ноу-хау, у ліцензійних договорах та договорах про трансфер технологій передбачається:

  • надання підприємствам та організаціям невиключної або одиничної ліцензії на використання ноу-хау (яке в Установі охороняється як комерційна таємниця) з врахуванням вимог ст. 1107 – 1110 ЦК України (рекомендується не надавати право використання ноу-хау на умовах виключної ліцензії (ст. 1108 ЦК України), що призводе до обмеження прав Установи з використання ноу-хау у сфері ліцензії, у тому числі у власній діяльності, зокрема, при проведенні досліджень та розробок

Конфіденційна інформація

Договори щодо нерозголошення конфіденційної інформації (розділи інших видів договорів), які укладаються при проведенні НДДКР, ліцензійних угод, договорів про передачу ноу-хау, можливо умовно поділити на два основні типи, що розрізняються за характером обов’язків та відповідальністю сторін.

Договори про наміри

Перший тип договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації відноситься до договорів про наміри укласти основний контракт. Договір укладається, коли одна сторона передає на умовах такого договору іншій стороні конфіденційну інформацію на підставі якої отримуюча сторона приймає рішення стосовно укладання основного контракту (договору на виконання НДДКР, ліцензійного договору, договору на передачу ноу-хау).

Особливістю договору є те, що термін дії договору припиняється на дату підписання основного контракту або волевиявлення сторони про відмову від укладання основного контракту, стороні набувачу інформації забороняється розголошення конфіденційної інформації після припинення договору.

Договори, що передбачають обмін конфіденційною інформацією

За другим типом, договору щодо нерозголошення конфіденційної інформації сторони приймають взаємні зобов’язання щодо обміну конфіденційною інформацією, яка їм належить та/або збереження інформації як конфіденційної стосовно інформації, яка буде створена сторонами спільно. Сторони несуть взаємну відповідальність одна перед одною у випадку неправомірного розголошення або неправомірного використання отриманої конфіденційної інформації. Такі договори укладаються коли сторони передбачають довгострокове співробітництво або спільне проведення НДДКР.

Крім того розділ щодо конфіденційності інформації, яка передається, є звичайним у договорах на передачу ноу-хау, ліцензійних договорах, а також договорах на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Для останнього виду договору виконавець і замовник зобов’язані забезпечити конфіденційність відомостей щодо предмета договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, ходу його виконання та одержаних результатів, якщо інше не встановлено договором. Обсяг відомостей, що належать до конфіденційних, встановлюється договором (ст. 895 ЦК України).

Службова інформація

Особливості охорони службової інформації в НАН України визначається Переліком відомостей, що містять службову інформацію (ДСК) у НАН України, що затверджений розпорядженням Президії НАН України «Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію у Національній академії наук України» від 09.04.12 №265 із змінами. Наукові установи здійснюють облік використання та зберігання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію згідно з порядком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 27.11.98 №1893 зі змінами.

Особливості охорони інформації про винаходи та корисні моделі як службової інформації

Згідно з розпорядженням Президії НАН України «Про внесення змін до Переліку відомостей, що містять службову інформацію у Національній академії наук України в частині охорони винаходів і корисних моделей» від 03.04.13 № 221 облік використання та зберігання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію про винаходи та корисні моделі у сфері оборони, що не віднесено до державної таємниці, здійснюється до дати подання заявки на отримання патенту до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Нормативні акти

Цивільний кодекс України (глава 46, статі 1107-1110).

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.164-3).

Кримінальний кодексу України (ст. 231).

Закон України „ Про захист від недобросовісної конкуренції ” (глава 4).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 27.11.98 №1893 (із змінами).

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами відповідно до розпоряджень Президії НАН України від 01.03.2013 № 142 та від 30.10.2008 р. № 622, від 15.06.2015 р. № 430, від 17.05.2016 р. № 293, від 30.01.2020 № 69).

Розпорядження Президії НАН України «Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію у Національній академії наук України» від 09.04.12 № 265.

Розпорядження Президії НАН України «Про внесення змін до Переліку відомостей, що містять службову інформацію у Національній академії наук України в частині охорони винаходів і корисних моделей» від 03.04.13 № 221.

Література

Капіца Ю.М. Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації Директиви (ЄC) 2016/943 та практики застосування/Інформація і право. 2021. № 4.С. 70-79. (pdf)

276 Downloads