ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Охорона прав інтелектуальної власності при реалізації проектів Рамкової програми досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа»

Умови участі в Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020» визначені у Регламенті ЄС № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» ― Рамкової програмі досліджень та інновацій (2014-2020)».

Регламент визначає умови створення та використання ОІВ (Розділ ІІІ. Правила, що регламентують використання та поширення результатів), основні принципи яких наведено нижче.

Права на об’єкти права інтелектуальної власності

Права на результати проекту, у тому числі права на ОІВ, створені в результаті проекту, належать сторонам проекту. Для розподілу прав між собою сторони до підписання контракту укладають угоду консорціуму.

При цьому:

  • результати проекту належать тій стороні, яка їх отримала;
  • у разі, якщо результати були отримані двома або більше партнерами спільно та відсутня можливість чітко розділити внесок кожної сторони або визначити конкретні результати для подання заявки на охорону прав, типова угода про грант встановлює права спільної власності на реультати;

Сторони проекту мають укласти окрему угоду, що містить умови спільного використання результатів проекту, які мають відповідати зобов’язанням за грантовою угодою з Європейською комісією. Можливим є також передання прав на результати проекту одному партнеру з правом доступу інших учасників до таких результатів.

В угоді також можуть закріплюватись права сторін надавати невиключні ліцензії третій стороні для використання результатів проекту, проте без прав субліцензування.

Забезпечення правового захисту результатів проекту.

За наявності подальшого комерційного використання результатів проекту учасники проекту повинні визначити часові терміни та територію, на якій надаватиметься такий захист, враховуючи інтереси всіх сторін.

Також, в Регламенті закріплені основні принципи використання та поширення результатів – учасниками проекту або іншими юридичними особами.

Додаткові зобов’язання щодо використання результатів визначаються у грантовій угоді (наприклад, умови ліцензування) та мають бути закріплені у робочому плані чи робочій програмі проекту. Так само і додаткові умови з поширення результатів проекту, на які впливають обмеження, пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, мають бути окремо закріплені у програмі та планах проекту.

  • стосовно поширення результатів проекту в наукових публікаціях – встановлено принцип вільного доступу до таких результатів (згідно умов грантової угоди). Витрати на публікації мають бути закладені в бюджет проекту.

Що стосується поширення результатів досліджень, у грантовій угоді можливим є закріплення принципів та умов надання до них відкритого доступу, не порушуючи прав на ОІВ.

Права доступу до об’єктів права інтелектуальної власності, які були створені до початку проекту та під час виконання проекту

Ідентифікація прав на ОІВ

Права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені до початку проекту, обмеження у доступі до використанні таких об’єктів мають бути ідентифіковані та визначені у угоді між сторонами проекту.

В угоді також зазначаються умови доступу до таких ОІВ сторін проекту (власники. Припинення участі у проекті не передбачає припинення зобов’язань сторони щодо доступу до ОІВ, права на яку належать відповідній стороні, та які було створено до початку проекту.

Право доступу до ОІВ для виконання проекту

Сторона проекту отримує право доступу до ОІВ іншій сторони проекту, які створено під час виконання проекту, якщо вказане є необхідним для його роботи за проектом.

Такий доступ надається без сплати винагороди (роялті). Такі є саме умови надаються сторонам для доступу до раніше створених ОІВ інших сторін проекту, якщо використання таких об’єктів є потрібним для їх роботи за проектом.

Права доступу до ОІВ, необхідні для використання результатів проекту

Сторона проекту отримує права доступу до ОІВ іншої сторони, створених під час проекту, та ОІВ, створених до початку проекту, якщо вказане є необхідним для використання власних результатів, отриманих за проектом.

Умови доступу визначаються окремою угодою та мають ґрунтуватися на чесних та розумних підставах. Запит щодо доступу може бути здійснено протягом 1 року з моменту завершення проекту, якщо інше не закріплено в угоді між сторонами проекту.

Права доступу до ОІВ, створених під час проекту, для установ та органів ЄС та держав-членів

Установи та органи ЄС, а також лержав-членів ЄС, маючи належним чином обґрунтовану мету (пов’язану з розробкою, впровадженням політики ЄС щодо моніторингу програм), користуються правами доступу до результатів проекту, що отримав фінансування з боку ЄС. Такі права доступу обмежуються некомерційним і неконкурентним використанням.

Доступ надається на безоплатній основі. Він не поширюються на ОІВ, створені до початку проекту.

Типові грантові угоди (Grant Agreements):

Угоди містять зобов’язання сторін проекту здійснювати заходи з охорони, використання та поширення результатів проекту. Також угоди містять правила забезпечення доступу до ОІВ, які було створено до початку проекту та під час проекту з метою використання під час досліджень та впровадження.

Додаткові правила можуть бути викладені у робочих програмах з кожного з напрямків програми «Горизонт 2020».

Партнерські угоди (Consortium Agreement)

Партнерські угоди розробляються учасниками проекту та містять положення з особливостей розподілу прав на ОІВ та їх використання.

Додаткові угоди (укладаються за необхідності):

  • угода про конфіденційність (Non Disclosure Agreement);
  • угода про передачу матеріалів;
  • угода про спільні права;
  • ліцензійний договір тощо.

Приклади таких угод та рекомендації щодо їх укладання можна знайти за посиланнями:

Фахівці Центру досліджень інтелектуальної власності і трансферу технологій НАН Украйни надають консультації щодо створення, охорони та використання ОІВ у проектах Програми «Горизонт 2020».

Нормативні акти, рекомендації

Регламент (ЄС) № 1290/2013 щодо правил участі та розповсюдження результатів програми «Горизонт 2020» ― Рамкової програмі досліджень та інновацій (2014-2020) та перегляду Регламенту (ЄС) № 1906/2006 (pdf)

Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм. Методичні рекомендації / І.І. Білан, М.Я. Гороховатська, К.С. Шахбазян та інш. Київ: Академперіодика, 2019. 80 с. (pdf)