ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Виплата винагороди винахідникам, авторам

Винагорода за створений службовий ОІВ винахідникам, авторам сплачується на підставі законів України, «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про авторське право і суміжні права».

Особливості виплати винагороди творцям службових об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах НАН України встановлені Положенням про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, що затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (п. 7.1).

Положенням визначається, що у випадку створення працівниками наукової установи – творцями ОІВ під час виконання наукової тематики, яка фінансується НАН України, службових об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології та їх наступному використанні Установою через випуск продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи надання ліцензій Установа виплачує творцям винагороду за використання службового ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України, колективними договорами та договором з творцем ОІВ.

Працівнику має виплачуватися:

при власному випуску продукції Установою з використанням ОІВ в сумі не менше 2 відсотків валового доходу від реалізації продукції, що вироблена на основі службового ОІВ, або доходу від реалізації частини продукції (деталі, механізму тощо), що вироблена з використанням ОІВ;

при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій в сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором;

при зменшенні вартості продукції (послуги), що виробляється (надається), іншій вигоді, що отримана Установою, – на умовах, визначених колективним договором;

при використанні службового ОІВ, право на використання якого є внеском до статутного капіталу господарського товариства, – на умовах, визначених колективним договором (п. 7.1.1).

У колективних договорах визначаються:

загальні розміри виплати винагороди творцям службового ОІВ, строки її виплати з урахуванням вимог цього Положення;

розмір премій творцям ОІВ при одержанні охоронного документу та інших заохочень;

принципи розподілу коштів, що отримує Установа від використання ОІВ, між: Творцем (ми) ОІВ, підрозділом, в якому працює Творець (ці), а також Установою;

інші питання, пов’язані з роботою зі створення, охорони та використання ОІВ (п. 7.1.5).

Розмір винагороди визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок використання ОІВ, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами.

Винагорода має виплачуватися не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а в разі надання ліцензії – протягом місяця після одержання ліцензійних платежів.

У договорах про службові ОІВ та виплату винагороди за їх використання, що укладаються з творцями ОІВ, визначаються умови та порядок виплати винагороди з урахуванням Положення, колективних договорів (п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5).

Виплата винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових

У колективному договорі та Положенні про матеріальне стимулювання працівників Установи можуть визначатися умови преміювання та виплати винагороди (за рахунок надходжень від використання ОІВ, інших надходжень) особам, які сприяли створенню службового ОІВ; здійснювали роботи з доведення службового ОІВ до комерційного продукту; здійснювали трансфер технологій та/або їх складових (п. 7.1.6).

Мінімальні ставки виплати винагороди за використання технологій

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»:

  1. Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автор (автори) технології та/або її складових передав майнові права на технологію та/або її складові, виплачують такому авторові (авторам) винагороду у розмірі (мінімальна ставка винагороди авторам технологій):
    • у разі укладення ліцензійного договору на використання технології, її складових – не менш як 20 відсотків паушальних та періодичних платежів (роялті), що отримані за договором;
    • у разі укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на технологію, її складові – не менш як 20 відсотків отриманого доходу;
    • у разі укладення договору про трансфер технології, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), – не менш як 20 відсотків передбачених у договорі ліцензійних платежів за використання технології, її складових.
  2. Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автори технології та/або її складових передали майнові права на технологію та/або її складові, виплачують винагороду особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій (мінімальна ставка винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій).

Особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, є:

працівники підприємств, наукових установ, організацій або закладів вищої освіти, на яких покладено функції із здійснення трансферу технологій та/або їх складових;

суб’єкти господарювання, які уклали договір про інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій та/або їх складових.

При застосуванні зазначених положень установи НАН України:

виплачують винагороду працівникам – авторам технологій та/або її складових в сумі не менше 30 відсотків від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій;

виплачують працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій. Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України (розпорядження Президії НАН України від 30.01.2020 № 69 «Про виплату винагороди авторам технологій та особам, які здійснюються їх трансфер»).

Нормативні акти

Закон України «Про авторське право і суміжні права» (ст.16).

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст.9).

Закон України Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст.8).

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» (ст.17).

Закон України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» (ст.11).

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008р. № 520 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер».

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами).