ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Використання об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах НАН України здійснюється з врахування п. 6. Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 №15 (із змінами).

Використання об’єктів інтелектуальної власності включає:

ідентифікацію технічних рішень, відносно яких доцільно здійснити заходи з забезпечення правової охорони та комерціалізації;

вибір способу охорони ОІВ (авторським правом, правом промислової власності, інститутом комерційної таємниці, ноу-хау або їх поєднанням). Відносно технологій – розукомплектування технологій на складові – об’єкти права інтелектуальної власності, в яких втілено окремі елементи технології;

здійснення заходів з забезпечення правової охорони (укладання договорів з творцями ОІВ, подання заявок на отримання охоронних документів тощо);

проведення маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень, зокрема, дослідження інформації про ринок, компанії, що виробляють продукцію – аналоги, техніко-економічних характеристик продукції – аналогів, способів її використання, тенденцій науково-технічного розвитку, ліцензійної практиці, патентної ситуації. Підготовка для кожного виду продукції списку виробів – аналогів, способів виробництва з зазначенням частки ринку, технічних характеристик, цін. Для різних ліцензійних сценаріїв: – оцінка кількості потенційних ліцензіатів, можливого обсягу продукції, що має виготовлятися, суми паушальних платежів та роялті;

визначення патентної чистоти об’єкта, в якому використаний ОІВ та підготовку патентного формуляру у відповідності до ДСТУ 3575-97;

вибір способу комерціалізації, що включає можливість:

  • надання ліцензій;
  • створення венчурного підприємства; придбання компанії;
  • створення спільного підприємства (господарського товариства);
  • укладання договорів про спільну діяльність або утворення асоціацій, концернів або інших об’єднань;
  • надання технічного сприяння, укладання договорів типу інжинірингу, будівництво підприємства “під ключ” тощо;

оцінку мінімальної та ринкової вартості надання прав використання ОІВ;

здійснення рекламної діяльності, маркетингу ОІВ;

пошук, оцінка потенційного ліцензіату, споживача продукції Установи;

здійснення аналізу податкової ефективності можливих угод;

проведення переговорів, підписання угоди про конфіденційність у випадку обміну конфіденційною інформацією;

підготовку договорів з використання ОІВ, зокрема, ліцензійних, про передачу ноу-хау, поставки продукції, науково-технічної та виробничої кооперації, інжинірингу, утворення спільних підприємств (господарських товариств), технічного сприяння, інвестиційні, про будівництво підприємства “під ключ” тощо.

Використання раніше отриманих результатів

Якщо при виконанні договорів на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачається використання об’єктів права інтелектуальної власності, “ноу-хау”, майнові права на які належать науковій установі, та які були створені раніше (Раніше отримані результати), зазначені результати мають бути зазначені в договорі на проведення НДДКР та у звітній документації за договором.

Використання Раніше отриманих результатів Замовником є можливим на умовах надання Установою ліцензій на їх використання, укладеними відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110 Цивільного кодексу України.

Ліцензії на використання зазначених ОІВ надаються за ліцензійним договором або умови надання ліцензій складають окремий розділ у договорах на фінансування НДДКР.

Зазначені умови відповідно до вимог ст. 1109 ЦК України включають зазначення виду ліцензії (виключна, невиключна, одинична), сферу використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОІВ, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

Нормативні акти

Цивільний кодекс України (ст. 1108-1110)

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами) (п. 6.)