ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Питання інтелектуальної власності при відкритті наукових тем та звітності

Відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України, затвердженому постановою Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 (із змінами відповідно до постанови Президії НАН України від 07.10.2015 № 236), при відкритті наукових тем у запиті на відкриття теми наукових досліджень за відомчою тематикою зазначається та враховуються при оцінці запиту: очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права інтелектуальної власності, які плануються до впровадження після завершення теми, потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об’єктів права інтелектуальної власності та об’єкти права інтелектуальної власності, використання яких передбачається під час проведення досліджень (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, для прикладних досліджень).

При прийманні завершеної теми наукових досліджень до Ученої (науково-технічної) ради науковоъ установи подаються та враховуються при розгляді та оцінці виконання наукових досліджень:

  • перелік об‘єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні теми наукових досліджень з пропозиціями щодо їх використання;
  • звіт про патентні дослідження, підготовлений відповідно до вимог цього Положення (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, для прикладних досліджень), підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319, ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

Оцінка результатів робіт за темою Ученою радою Установи має враховувати:

для прикладних досліджень і розробок – отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що випливають з потреб практики, розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних моделей, комп’ютерних програм та інших об’єктів права інтелектуальної власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок.

При прийманні завершених тем відомчого замовлення НАН України Бюро відділеннями НАН України та завершених тем програмно-цільової та конкурсної тематики особами, уповноваженими Президією НАН України, до протоколу приймання та оцінки науково-дослідної роботи додається Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання теми наукових досліджень та проведені патентні дослідження (форма довідки наведена у додатку 7 до Порядку формування тематики).

Установи надають статистичну звітність щодо створених об’єктів інтелектуальної власності та ліцензійної діяльності згідно законодавства. При підготовці річного звіту про діяльність Установи надають інформацію щодо діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій відповідно до вимог до підготовки звіту.

Нормативні акти

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

Постанова Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 «Про нову редакцію Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України» (із змінами відповідно до постанови Президії НАН України від 07.10.2015 № 236)

Постанова Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об’єктів Інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національної академії наук України”».

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (п. 12 )