ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Питання інтелектуальної власності при відкритті наукових тем та звітності

Відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженому постановою Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 (далі ‒ Порядок), при відкритті наукових тем у запиті на відкриття теми наукових досліджень за відомчою тематикою зазначається та враховуються при оцінці запиту: очікувані наукові та науково-практичні результати, об’єкти права інтелектуальної власності, які плануються до впровадження після завершення роботи теми, потенційні споживачі наукових та науково-технічних результатів, об’єктів права інтелектуальної власності та об’єкти права інтелектуальної власності, використання яких передбачається під час проведення досліджень (для прикладних досліджень та фундаментальних, де використовуються ОІВ.

При прийманні завершеної теми наукових досліджень до вченої (науково-технічної) ради наукової установи подаються та враховуються при розгляді та оцінці виконання наукових досліджень:

  • перелік об‘єктів права інтелектуальної власності, створених при виконанні наукової роботи, з пропозиціями щодо їх використання;
  • звіт про патентні дослідження (для фундаментальних досліджень, що передбачають отримання, в тому числі, прикладних наукових чи науково-технічних результатів, з урахуванням даних про винаходи та інші обʼєкти права інтелектуальної власності та при проведенні прикладних досліджень), підготовлений відповідно до Порядку проведення патентних досліджень в установах НАН України , затвердженого постановою Президії НАН України від 22.11.2000 № 319, та ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» (п. 6.1 Порядку).

Оцінка результатів робіт за темою Ученою радою Установи має враховувати:

  • для прикладних досліджень і розробок – отримання результатів, спрямованих на наукове і науково-технічне забезпечення вирішення завдань, що випливають з потреб практики, розроблення і створення нової техніки і технології, винаходів, корисних моделей, комп’ютерних програм та інших об’єктів права інтелектуальної власності, методик та нормативної документації. При цьому враховуються також патентоспроможність і конкурентоспроможність розроблених технічних рішень, економічна ефективність науково-технічних розробок (п. 6.1 Порядку).

При прийманні завершених тем відомчого замовлення НАН України Бюро відділеннями НАН України та завершених тем програмно-цільової та конкурсної тематики, до протоколу приймання та оцінки науково-дослідної роботи додається Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання теми наукових досліджень та проведені патентні дослідження (форма довідки наведена у додатку 7 до Порядку формування тематики).

Установи надають статистичну звітність щодо створених об’єктів інтелектуальної власності та ліцензійної діяльності згідно законодавства. При підготовці річного звіту про діяльність Установи надають інформацію щодо діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій відповідно до вимог до підготовки звіту.

Нормативні акти

ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення».

ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення».

Постанова Президії НАН України від 19.12.2018 № 339 «Про затвердження Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України»

Додаток 3 «Порядок проведення патентних досліджень в установах НАН України» до постанови Президії НАН України від 22.11.2000 № 319 «Про проведення в Національній академії наук України конкурсу за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об’єктів інтелектуальної власності в установах НАН України та за звання “Винахідник року Національної академії наук України”».

Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (із змінами) (п. 12 ).