ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

trtu2Фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та Університету Тарту спільно підготували рекомендації щодо розширення передачі знань із наукових установ і університетів до промисловості.

У 2016 році фахівці Університету Тарту (Естонія) та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України брали участь у виконанні проекту «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», що здійснювався  за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

В рамках проекту для вчених наукових установ НАН України, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів було проведено Міжнародний семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС», який відбувся 12 квітня 2016 року в Києві.

Також для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають право інтелектуальної власності, 13–15 квітня 2016 року було організовано курс лекцій «Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-членів ЄС та України», прочитаних естонськими й українськими фахівцями.

За підсумками виконання проекту підготовлено Рекомендації «Вдосконалення передачі знань між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю».

У Рекомендаціях, з врахуванням сучасних підходів до передачі знань в Європейському Союзі, обговорюються питання:

  • вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань в наукових установах та вищих навчальних закладах;
  • діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
  • управління інтелектуальною власністю;
  • відкритого доступу;
  • укладання контрактів з підприємствами тощо.

У них також наведено заходи, які доцільно здійснити для стимулювання передачі знань на державному рівні.

Проект Рекомендацій було обговорено під час міжнародного семінару відбувся в Києві 12 квітня 2016 року.

Рекомендації направлені до органів державної влади, наукових установ, вищих навчальних закладів та можуть бути використані при вдосконаленні діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах.

У разі виникнення запитань просимо звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України – на електронну поштову скриньку: ciptt@nas.gov.ua.

From Technology Transfer to Knowledge Transfer:

Results of the Joint Ukraine-Estonia Project

 

Specialists of Center of intellectual property and technology transfer of NAS of Ukraine and University of Tartu jointly developed   recommendations on how to expand the knowledge transfer from research institutions and universities to industry.

In 2016 specialists of the University of Tartu (Estonia) and of the Center of Intellectual Property and Technology Transfer NAS of Ukraine took part in the project “Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine”, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Estonia.

Within project there was conducted an international seminar “Research Organizations and Universities Knowledge Transfer in Ukraine: the Improvement of the Policy and Mechanisms in Ukraine, based on EU Experience”, oriented on scientists from scientific institutions of NAS of Ukraine, brunch academies of sciences, universities. The seminar was held on April 12, 2016, in Kiev.

Also, for university students, studying intellectual property law, there was organized course of lectures “Knowledge transfer and intellectual property protection and commercialization in the EU member-states universities and research organization and the Ukraine”, on 13-15 April, 2016, read by Estonian and Ukrainian experts.

Following results of the project, there were prepared Recommendations “Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine between Research Organizations, Universities and Industry”.

In the Recommendations, taking into account modern approaches to knowledge transfer in the European Union, there are being discussed:

  • Improvement of organizational, legal support of knowledge transfer in scientific institutions and universities;
  • Activity of Technology transfer offices on protection of intellectual property and technology transfer;
  • Intellectual property management;
  • Open Access issues;
  • Contracts conclusion with enterprises and other issues.

There are also being discussed measures, which should be taken to stimulate knowledge transfer at national level.

The draft Recommendations were discussed during International seminar, held in Kyiv on April 12, 2016.

Recommendations were sent to government agencies, research institutions, universities and can be used for the improvement of protection of intellectual property and technology transfer in scientific institutions.

Preparation of the Recommendations was facilitated by the contacts of the CIPTT’s specialists with colleagues from the high education institutions of Estonia: i.e. visit to Tarty University, Office of Research and Development, visit to School of Economics and Business Administration (University of Tartu) where the seminar „Research and innovation system in Ukraine“ was held, visit to Mektory Center of the Tallinn Technology University and to Law School of Tartu University, Faculty of Intellectual Property.

Рубрики:

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Розвиток та інтеграція науки, освіти й виробництва