ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Прес-реліз

ur_mПідготовка та перепідготовки фахівців у галузі інтелектуальної власності, а також підвищення їх кваліфікації для академічних наукових установ набуває суттєвого значення у зв’язку з утворення відповідно до ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” в наукових установах, вищих навчальних закладах підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Організація навчання є нагальним питанням, враховуючи важливість професійної організації комерціалізації результатів досліджень, забезпечення при цьому вимог законодавства та необхідність підвищення рівня знань працівників з питань інноваційного менеджменту, маркетингу, трансферу технологій, охорони інтелектуальної власності.

В НАН України на цей час утворено 92 підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в наукових установах.

Якщо до 1991 р. підготовка та перепідготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності здійснювалася централізовано через спеціалізовані навчальні заклади, то після 1991 р. цілеспрямована підготовка таких фахівців за рахунок державного замовлення для наукових установ та вищих навчальних закладів була відсутня.

Слід зазначити, що перепідготовка фахівців з охорони інтелектуальної власності коштує 20 тис. грн. та більше. Вказані суми не є можливими сплачувати науковими установами у зв’язку з відсутністю виділення цільових коштів та загальним скороченням бюджетного фінансування наукових досліджень.

У 2016 році Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» було організовано конкурс на підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальної власністю» на заочну форму навчання за державним замовленням.

НАН України було здійснено залучення фахівців наукових установ для участі у конкурсі. В результатів конкурсу 13 фахівців наступних наукових установ НАН України стали слухачами Інституту:

 • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України,
 • Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут технічної теплофізики НАН України,
 • Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України,
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
 • ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України,
 • Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України,
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України,
 • Інститут фізики НАН України,
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

У випадку успішного проходження навчання працівники отримають диплом магістра по спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю».

В той же час важливим є створення в Україні сталого механізму підвищення кваліфікації та отримання другої освіти в сфері інтелектуальна власність для бюджетних установ науки та освіти.

Слід зазначити, що до цього часу не виконані положення Указу Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності” від 27 квітня 2001 р. № 285/2001 стосовно підготовки за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для закладів науки, освіти державної форми власності.

Національна академія наук України неодноразово звертала на це актуальне питання увагу органів державної влади.

Листом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 до Кабінету Міністрів України було зазначено про необхідність запровадження державного замовлення на перепідготовку кадрів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності для фахівців національних академій наук, вищих навчальних закладів з врахуванням пропозицій НАН України.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 06.10.2015 № 35364/8/1-15 доручено МОН, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Державній службі інтелектуальної власності вжити необхідних заходів з зазначеного та інших проблемних питань забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У зв’язку з вказаним актуальним є конкретні дії Міністерства освіти і науки України, інших органів державної виконавчої влади з вирішення цього важливого питання.

przd

Створення науковими установами та вищими навчальними закладами господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) широко розвинуто у світі та є одним із засобів комерціалізації результатів наукових досліджень й залучення інвестицій.

У 1997 – 2005 рр. установи НАН України мали значний досвід у цій галузі. Проте, у зв’язку з прийняттям у 2006 р. Закону України «Про управління об’єктами державної власності» діяльність установ з утворення господарських товариств фактично була заборонена.

Лише у 2015 році при прийнятті нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» вдалося передбачити у Законі спрощений порядок утворення господарських товариств з метою використання ОІВ.

Слід зазначити, що проект змін було підготовлено Центром інтелектуальної власності та передачі технології НАН України ще в 2008 році, проте його було прийнято лише через 7 років при підтримці Міністерства освіти і науки України.

Створення господарського товариства передбачає вирішення комплексу організаційних та правових питань, питань охорони об’єктів права інтелектуальної власності, укладання договорів, здійснення оцінки майнових прав.

З метою забезпечення належного застосування законодавства України Президією НАН України прийнято розпорядження від 17.05.2016 р. № 293 «Про участь наукових установ НАН України у створенні господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності».

Розпорядженням затверджено детальні рекомендації щодо створення господарських товариств. Особливість створення товариств ― внесення до статутного капіталу лише майнового права інтелектуальної власності на використання ОІВ зі збереженням виключних майнових прав інтелектуальної власності за науковими  установами.

Слід зазначити, що успішна діяльність товариства можлива при ретельному вивчені ринкової привабливості результатів досліджень та забезпеченні їх належним захистом – охоронними документами. Суттєвим є залучення кваліфікованих юристів для підготовки статуту та договору про внесення до статутного капіталу майнового права на використання ОІВ.

Також мають бути взяти до уваги вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо оцінки вартості майнових прав на ОІВ професійними оцінювачами. Вказане дозволяє передати до статутного капіталу право на використання лише одного чи декількох винаходів, ноу-хау тощо.

При створені господарських товариств виникає значне коло питань. У випадку запитань щодо використання ОІВ, укладання договору про внесення до статутного капіталу майнового права інтелектуальної власності, оцінки прав інтелектуальної власності наукові установи можуть звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

trtu2Фахівці Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України та Університету Тарту спільно підготували рекомендації щодо розширення передачі знань із наукових установ і університетів до промисловості.

У 2016 році фахівці Університету Тарту (Естонія) та Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України брали участь у виконанні проекту «Вдосконалення нормативно-правового та інституційного регулювання трансферу знань з наукових установ та вищих навчальних закладів до промислового сектору та розробка ключових заходів із трансферу знань для впровадження в Україні економіки, заснованої на знаннях», що здійснювався  за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

В рамках проекту для вчених наукових установ НАН України, галузевих академій наук, вищих навчальних закладів було проведено Міжнародний семінар «Передача знань та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності науковими установами та університетами: вдосконалення політики та механізмів в Україні з врахуванням досвіду ЄС», який відбувся 12 квітня 2016 року в Києві.

Також для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають право інтелектуальної власності, 13–15 квітня 2016 року було організовано курс лекцій «Охорона та комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності та передача знань в університетах і науково-дослідних організаціях держав-членів ЄС та України», прочитаних естонськими й українськими фахівцями.

За підсумками виконання проекту підготовлено Рекомендації «Вдосконалення передачі знань між науково-дослідними установами, університетами та промисловістю».

У Рекомендаціях, з врахуванням сучасних підходів до передачі знань в Європейському Союзі, обговорюються питання:

 • вдосконалення організаційного, правового забезпечення передачі знань в наукових установах та вищих навчальних закладах;
 • діяльності відділів з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
 • управління інтелектуальною власністю;
 • відкритого доступу;
 • укладання контрактів з підприємствами тощо.

У них також наведено заходи, які доцільно здійснити для стимулювання передачі знань на державному рівні.

Проект Рекомендацій було обговорено під час міжнародного семінару відбувся в Києві 12 квітня 2016 року.

Рекомендації направлені до органів державної влади, наукових установ, вищих навчальних закладів та можуть бути використані при вдосконаленні діяльності з охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій в наукових установах.

У разі виникнення запитань просимо звертатися до Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України – на електронну поштову скриньку: ciptt@nas.gov.ua.

From Technology Transfer to Knowledge Transfer:

Results of the Joint Ukraine-Estonia Project

 

Specialists of Center of intellectual property and technology transfer of NAS of Ukraine and University of Tartu jointly developed   recommendations on how to expand the knowledge transfer from research institutions and universities to industry.

In 2016 specialists of the University of Tartu (Estonia) and of the Center of Intellectual Property and Technology Transfer NAS of Ukraine took part in the project “Improvement of regulatory and institutional framework of academia-industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine”, supported by the Ministry of Foreign Affairs of Estonia.

Within project there was conducted an international seminar “Research Organizations and Universities Knowledge Transfer in Ukraine: the Improvement of the Policy and Mechanisms in Ukraine, based on EU Experience”, oriented on scientists from scientific institutions of NAS of Ukraine, brunch academies of sciences, universities. The seminar was held on April 12, 2016, in Kiev.

Also, for university students, studying intellectual property law, there was organized course of lectures “Knowledge transfer and intellectual property protection and commercialization in the EU member-states universities and research organization and the Ukraine”, on 13-15 April, 2016, read by Estonian and Ukrainian experts.

Following results of the project, there were prepared Recommendations “Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine between Research Organizations, Universities and Industry”.

In the Recommendations, taking into account modern approaches to knowledge transfer in the European Union, there are being discussed:

 • Improvement of organizational, legal support of knowledge transfer in scientific institutions and universities;
 • Activity of Technology transfer offices on protection of intellectual property and technology transfer;
 • Intellectual property management;
 • Open Access issues;
 • Contracts conclusion with enterprises and other issues.

There are also being discussed measures, which should be taken to stimulate knowledge transfer at national level.

The draft Recommendations were discussed during International seminar, held in Kyiv on April 12, 2016.

Recommendations were sent to government agencies, research institutions, universities and can be used for the improvement of protection of intellectual property and technology transfer in scientific institutions.

Preparation of the Recommendations was facilitated by the contacts of the CIPTT’s specialists with colleagues from the high education institutions of Estonia: i.e. visit to Tarty University, Office of Research and Development, visit to School of Economics and Business Administration (University of Tartu) where the seminar „Research and innovation system in Ukraine“ was held, visit to Mektory Center of the Tallinn Technology University and to Law School of Tartu University, Faculty of Intellectual Property.

Рубрики:

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Розвиток та інтеграція науки, освіти й виробництва