ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь. / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. ― К., 2015. – 334 с. (pdf)

Матеріали проекту «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» EuropeAid/127694/C/SER/UA

Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. ¾ К.: Фенікс, 2011.- 352 с. / автори Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І., Бутнік-Сіверський О., Галенко І., Ісакова Н., Капіца Ю., Кир’ян В., Лео Х., Орлюк О., Попович О., Симсон О., Тьед В., Фаренвальд А., Хіменко О., Хребтов А., Шкворець Ю.(pdf)

Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. – К.: Фенікс, 2011. – 74 с. (Авігдор Г., Архангельським В., Бойто, І. Єгоров, Ю. Капіца та інш.).(pdf)

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах—членах ЄС. /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци.―К.: Фенікс, 2011.― 700 с. (pdf)

У виданні наведені огляд законодавства ЄС та держав-членів ЄС у сфері інноваційної діяльності, документи Європейського Союзу, акти держав-членів ЄС з питань комерціалізації результатів досліджень, трансферу технологій, розвитку інновацій на підприємствах, ство­рення інноваційної інфраструктури, податкового стимулювання іннова­цій, діяльності фінансово-кре­дит­них установ та органів управління.

Видання спрямовано на фахівців, що беруть участь у розробленні та реа­лізації дер­жавної інноваційної політики, законодавства у сфері інноваційної діяльності, нау­ковців, викладачів вищих навчальних закладів, фахівців під­приємств та організацій.