ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку

[Електронний ресурс] / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технології НАН України. 2-е вид. Київ: Академперіодика, 2020. 664 с.

Інформація про придбання
438 Downloads
Ознайомчий фрагмент
634 Downloads

У монографії надано сучасний аналіз законодавства Європейського Союзу з охорони прав інтелектуальної власності, включаючи: охорону авторського права і суміжних прав; охорону прав на винаходи;       корисні моделі; промислові зразки; торговельні марки; географічні зазначення; фірмові найменування; сорти рослин; компонування напівпровідникових виробів; комерційну таємницю; а також законодавства щодо цивільно-правових та митних способів захисту прав інтелектуальної власності в ЄС, практики застосування. Надано порівняльний аналіз законодавства України та ЄС.

Матеріали монографії можуть бути використані фахівцями, які працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторами, винахідниками, науковцями, викладачами вищих навчальних закладів, працівниками органів державного управління. Також монографія може бути корисна студентам, які вивчають курс цивільне право, право інтелектуальної власності, міжнародне приватне право з врахуванням сучасної тенденції розгляду норм права інтелектуальної власності в Україні в контексті та порівнянні з нормами права Європейського Союзу та міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України

За редакцією Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш.― К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. ― C. 1104 с.

У монографії розглянуто законодавство Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності, розвиток законодавства з урахуванням практики застосування, рішень Суду справедливості, перспективи гармонізації. Наведені результати комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у сфері охорони інтелектуальної власності в Європейському Союзі та Україні, надані рекомендації щодо адаптації законодавства України відповідно до стандартів ЄС.

Видання містить переклад актів законодавства ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, більшість з яких опубліковано вперше, глосарій термінів законодавства ЄС,  інформаційні джерела щодо права інтелектуальної власності ЄС.

Монографія розрахована на фахівців органів державного управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, що працюють у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС, винахідників, авторів, які зацікавлені у охороні своїх творчих результатів в державах-членах ЄС та трансфері технологій до держав-членів ЄС, практикуючих юристів.

1_24_9_Pravo-intelektualnoi-vlasnosti-Yevropeiskoho-Soiuzu-ta-zakonodavstvo-Ukrainy-Za-redaktsiieiu-Yu.M.-Kapitsy

 

Капіца  Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі.

― К.:  Логос, 2012. ― 692 с.

У монографії досліджується законодавство Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав, практика його застосування, негармонізоване авторське-правове законодавство держав-членів, формування системи охорони авторського права і суміжних прав в Європі під впливом діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності, інституцій Європейського Союзу та Ради Європи.

Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС. Аналізуються проблеми становлення інституту авторського права і суміжних прав в Україні.

Публікуються директиви та регламенти Європейського Союзу у сфері охорони авторського права і суміжних прав та захисту прав інтелектуальної власності.

Монографія спрямована на фахівців, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, виконавців, виробників фонограм, фахівців організацій мовлення, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.

 

1_24_10-Авторське-право-і-суміжні-права-в-Європі-_К_Логос_2012_Зміст

 

Інформація про отримання