ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Наведені публікації з питань охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій, інноваційної діяльності, винахідницької діяльності підготовлені фахівцями Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.


Монографії

 1. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку [Електронний ресурс] / Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технології НАН України. 2-е вид. Київ: Академперіодика, 2020. 664 с. (придбати) (ознайомчий фрагмент)
 2. Питання охорони авторського права у наукових виданнях (методичні рекомендації) /Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, О.Г. Вакаренко, А.І. Радченко, З.А. Болкотун.  Київ: Академперіодика, 2017. 110 с.
 3. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах: монографія/ Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян, Д.С. Махновський, І.І. Хоменко / За ред. Ю.М. Капіци. К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України , 2015. 431 с.
 4. Шахбазян К.C. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти): монографія. К.: Фенікс, 2015. 420 с.
 5. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг.ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 334 с. (Капіца Ю.М. Розділ 6. Законодавче забезпечення науково—технічної та інноваційної діяльності. С. 236 – 272).
 6. Міжнародне приватне право / за ред. А.С.Довгерта і В .І.Кисіля. – К.: Алерта, 2014. – 656 с. (Капіца Ю.М. Глава 18. Загальна характеристика міжнародного права інтелектуальної власності. С. 379 – 387; Глава 21. Захист прав інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. С. 417 – 426)
 7. Шахбазян К.С. Розвиток правового регулювання суспільних відносин у сфері використання Інтернету в Європейському Союзі / К.С. Шахбазян // Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання. К.:ФОП Кліменко 2014. С. 153-176.
 8. Shakhbazian К. International legal regulation of relations in the Internet. Experience of Internet-regulation in the EU & Ukraine /Ukraine & International Law. Kyiv: Institute of International Relations, Taras Shevchenko Kyiv National University, 2013.
 9. Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі. – К.: Логос, 2012. – 692 с.
 10. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С.Довгерта і В.І.Кисіля. – К.: Алерта, 2013. – 400 с.
 11. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. К.: Фенікс, 2011. 700 с.
 12. Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. К.: Фенікс, 2011. 352 с. / автори Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І., Бутнік-Сіверський О., Галенко І., Ісакова Н., Капіца Ю., Кир’ян В., Лео Х., Орлюк О., Попович О., Симсон О., Тьед В., Фаренвальд А., Хіменко О., Хребтов А., Шкворець Ю.
 13. Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів.К.: Фенікс, 2011.74 с. (у співавторстві з Авігдор Г., Архангельським В., Бойто Е. та інш.).
 14. Tsirat A., Kapitsa Y. Intellectual Property Law in Ukraine. The Hague. London. Boston: Kluwer Law International, 2011. 138 P.
 15. Очерки международного частного права/Под ред. проф. А. Довгерта. Х: ООО «Одисей», 2007. – 816 с. (Капица Ю.М. Глава 15. Вопросы гармонизации законодательства Украины об охране конфиденциальной информации с международно-правовыми нормами. С. 370–397).
 16. Міжнародне приватне право в Київському університеті: Антологія: у 2 томах. Том 2 /За редакцією д.ю.н., професора А.С. Довгерта. К.: Видавничий центр Київського університету, 2009. 791 с. (Капіца Ю.М. Розділ «Гармонізація цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в європейських країнах та Україні відповідно до міжнародно-правових норм та законодавства ЄС. С. 369–407.
 17. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар. За редакцією д.ю.н., професора А.С. Довгерта. Х.:ТОВ «Одісей», 2008. 352 с. (Капіца Ю.М. Розділ IV Колізійні норми щодо прав інтелектуальної власності. С. 172-177.
 18. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. Державний департамент адаптації законодавства. К.: ВД „Професіонал”, 2007. 543 с. (Капіца Ю.М. Інтелектуальна власність.- С. 116-147).
 19. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. Державний департамент адаптації законодавства. К.: Тов „Ніка-Прінт”, 2006. 515 с. (Капіца Ю.М. Глава “Інтелектуальна власність”. С. 422-451).
 20. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України /за ред. Ю.М. Капіци: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та інш. К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. 1104 с.
 21. Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар. Частина 1/ Керівники авторського колективу проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. К.: Юстініан, 2005. 680 С. (Капіца Ю.М. Книга четверта. Право інтелектуальної власності. Глави 35,37,38,39,43,44,46, глава 36 спільно з Р.В. Дроб’язко. С. 553-606, 632-647, 653-659)
 22. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / За ред. В.В.Цветкова, Е.Б. Кубко. К.:Юринком Интер, 2003. 583 с. (Капица Ю.М. Гармонизация права интеллектуальной собственности в Европейском Союзе и вопросы адаптации законодательства Украины к стандартам ЕС. C. 513–538).
 23. Капіца Ю., Куценко С., Пятницький В.. Захист прав інтелектуальної власності в контексті вступу до СОТ. К.: ”UEPLAC”, 2001. 80 С.
 24. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми/ За ред. проф. А. Довгерта. К.: Український центр правничих студій. 2001. 334 с. (Капіца Ю.М. Глава 15. Питання вдосконалення законодавства України з охорони ноу-хау, конфіденційної та нерозкритої інформації відповідно до міжнародно-правових норм. С. 223–239).
 25. Капица Ю. М. Экспорт-импорт технологий: правовое регулирование / НАН Украины, Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий. К., 2000. 106 с.

 

Статті

Порівняльні дослідження права інтелектуальної власності Європейського Союзу та України

 1. Капіца Ю.М. Кодификация законодательства об авторском праве и смежных правах в Европейском Союзе и странах СНГ //«Legea si Viata».― 2016.― Martie 2016.― С. 19–22.
 2. Капіца Ю.М. Уніфікація і гармонізація національного законодавства з охорони прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі// Право України.—№ 5.—2016.—С. 93–101.
 3. Капіца Ю.М. Реформа охорони торговельних марок в Європейському Союзі та її вплив на законодавство України //Актуальні проблеми міжнародних відносин.― 2016.― Випуск 127, частина 1.― С. 80–86.
 4. Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзу //Актуальні проблеми міжнародних відносин.― 2016.― Випуск 127, частина II.― С. 82-89.
 5. Капіца Ю.М. Розвиток цивільно—правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі// Приватне право і підприємництво. ― 2014.¾ Вип. 13. ¾ С. 186-
 6. Капіца Ю.М. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Приватне право.- 2014. – № 2.- С. 80-88.
 7. Капіца Ю.М., Ступак С.К. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі та питання вдосконалення охорони прав інтелектуальної власності в Україні // Матеріали II міжнародної конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку». – Харків, 2014.- с. 24-27.
 8. Капіца Ю.М. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини.- 2012.- № 38-39. – С. 108-111.
 9. Капіца Ю.М. Напрямки сучасного розвитку законодавства про авторське право і суміжні права в Європейському Союзі. Проблеми забезпечення прав у мережі Інтернет та імплементації досвіду Європейських країн у законодавство України// Материалы XV Международной научно-практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2012. – С. 8-14.
 10. Информационные вызовы праву интеллектуальной собственности: инициативы Европейского Союза и национальное законодательство // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав.- К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2012. – С. 91-100.
 11. Капіца Ю.М. Порівняльне дослідження законодавства у галузі інноваційної дяльності Європейського Союзу, держав-членів ЄС та України: методологія, основні результати // Материалы XVII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики.- Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма.- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2012.- С. 25-32.
 12. Капіца Ю.М. Підходи країн СНД та держав-членів ЄС з наближення законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності// Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав.- К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2012. – С. 94-104.
 13. Авігдор Г., Капіца Ю., Лео Х. Законодавство у сфері інноваційної діяльності Європейського Союзу та держав-членів: інструменти, особливості розвитку//Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци.-К.: Фенікс, 2011.- С. 13- 48.
 14. Рассомахіна О.А. Особливості правової охорони промислових зразків в Європейському Союзі та США// Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції. Матеріали Міжнародної конференції, 30 червня – 1 липня 2010 р. – К., 2010 – С. 198-203.
 15. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності// Право України.- 2011.- № 3.- C. 92-100.
 16. Капіца Ю.М. Наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу: досвід і проблеми //Матеріали міжн. конф. “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції”, Київ, 30 червня-1 липня 2010 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.-К.: Фенікс, 2010.- С. 34-40.
 17. Рассомахіна О.А. Особливості правової охорони промислових зразків в Європейському Союзі та США// Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті Європейської інтеграції. Матеріали Міжнародної конференції, 30 червня – 1 липня 2010 р. – К., 2010 – С. 198-203.
 18. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі//Матеріали міжн. конф. “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції”, Київ, 30 червня-1 липня 2010 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.-К.: Фенікс, 2010.- С. 348-393.
 19. Капіца Ю.М. Наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу: досвід і проблеми //Матеріали міжн. конф. “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції”, Київ, 30 червня-1 липня 2010 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.-К.: Фенікс, 2010.- С. 34-40.
 20. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі//Матеріали міжн. конф. “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції”, Київ, 30 червня-1 липня 2010 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.-К.: Фенікс,2010.- С. 348-415.
 21. Капіца Ю.М. Досвід та проблемні питання імплементації Директиви 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності //Матеріали міжн. конф. “Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», Київ, 15-16 червня 2011 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.- К.: Фенікс,2011.- С. 395-413.
 22. Капіца Ю. Підходи до порівняння права інтелектуальної власності ЄС та України у сфері інтелектуальної власності //Інтелектуальна власність.- 2007.-№ 3.- С. 4-6.
 23. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства України у сфері охорони фірмових найменувань до законодавства європейських країн//Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей/ За заг.ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.-К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006.- С. 200-229.
 24. Капица Ю.М. Международно-правовое регулирование в сфере трансфера технологий и национальные приоритеты: проблемы соотношения //Матер. I Международного инновационного форума СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы». IX международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития економики».- К., 2006.- С. 199-206.
 25. Капіца Ю. Питання наближення митного законодавства України з захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу //Інтелектуальна власність.- 2006.- № 1.-С. 40-44.
 26. Капіца Ю. Стан та напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС// Юридична газета.- 2006.-№ 8(68).
 27. Капіца Ю. Проблеми врегулювання трансферу технологій в Україні відповідно до міжнародно-правових норм та законодавства ЄС //Вісник Державного департаменту інтелектуальної власності Євроінформ.- 2006.- № 1/2006(2).- С. 94 – 108.
 28. Капіца Ю. Врахування acquis communautaire з забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності у законодавстві України //Вісник Державного департаменту інтелектуальної власності Євроінформ.- 2006.- № 1/2006(2).- С. 60 – 64.
 29. Капіца Ю. Митні заходи на кордоні щодо контрафактної та піратської продукції в Європейському Союзі// Інтелектуальна власність.- 2005.-№ 12.-С. 45-48.
 30. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Міжнародний досвід та перспективи впровадження Інтернет-технологій в систему державного управління //Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі державного управління”. – К.:УкрІНТЕІ, 2004.- С. 27-32.
 31. Капіца Ю. М. Проблеми адаптації національного законодавства з інтелектуальної власності до вимог СОТ // Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.- С. 157 – 176.
 32. Капіца Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К.С. Европейский Союз – Украина: охрана интеллектуальной собственности при реализации международных программ и проектов. – К.: Интергид, 2002. – 77 С.
 33. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі// Теорія і практика інтелектуальної власності.-2007.-№ 2.- С. 14-22.
 34. Капіца Ю.М. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України// Право України.- 2006.- № 11.- С. 78-81.
 35. Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності /Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2006.- Випуск 62 (Част. 2).- С. 187-197.
 36. Капіца Ю. Ступак С. Право слідування в Європейському Союзі та Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2006.-№ 10.- С. 3-6.
 37. Капіца Ю.М., Воробйов В.П. Охорона топографій інтегральних мікросхем в праві Європейського Союзу та України//Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2005.- Випуск 56 (Част. 1I).- С. 84-90.
 38. Капіца Ю., Воробйов В. Охорона корисних моделей в Європейському Союзі й Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2008.-№ 12.- С. 26-29.
 39. Капіца Ю.М., Воробйов В.П. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзу//Часопис Хмельницького університету управління та права. -2005.- Випуск 4/2005.- C. 73-77.
 40. Капіца Ю.М. Проведення порівняльних досліджень права України та Європейського Союзу: питання методології //Бюлетень Міністерства юстиції України.-2006.-№ 9.- С. 56 – 67.
 41. Капіца Ю. Договір франчайзингу в праві України та Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006.- № 4(30).- С. 18-25.
 42. Капіца Ю.М. Адаптація законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства ЄС// Приватне право і підприємництво.-2006.-Вип. 5.- С. 131-137.
 43. Капіца Ю., Ступак С. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2006.- № 34.- С. 96 – 99.
 44. Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2006.- № 33.- С. 45 – 48.
 45. Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства з охорони комп’ютерних програм України до законодавства Європейського Союзу //Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2005.- Випуск 53 (Част. 1I).- С. 102-106.
 46. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу// Право України.-№1.-2005.-С. 66-70.
 47. Капіца Ю.М. Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005.- Випуск 55 (Част. 2).- С. 95-103.
 48. Капіца Ю. Правове регулювання використання фірмових найменувань в іноземних державах// Підприємництво, господарство і право. – 2005.-№ 11.- С. 90-95.
 49. Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн // Підприємництво, господарство і право. – 2005.-№ 12.- С. 17-21.
 50. Капіца Ю. Шахбазян К. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському Союзу та за законодавством України// Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2005.- № 1(26).- С. 19-25.
 51. Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу // Часопис Хмельницького університету управління та права.-№ 3.-2005.-С. 76-79.
 52. Капіца Ю.М. Питання адаптації митного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу //Митна справа.-№ 3.-2005.-С. 14-20.
 53. Капіца Ю. Забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі// Інтелектуальний капітал. – 2005.-№ 4.-С. 3-11.
 54. Капіца Ю.М. Митні засоби захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі//Митна справа.-№ 2.-2005.-С. 20-24.
 55. Капіца Ю., Воробйов В. Питання адаптації законодавства України з охорони сортів рослин до законодавства ЄС //Юридична Україна.-2005.-№ 11.- С. 23-27.
 56. Капіца Ю.М. Правова охорона баз даних у Європейському Союзі//Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2004.- Випуск 48 (Част. 1).- С. 139-144.
 57. Капіца Ю.М., Ступак С.К. Прокат та право позички в Європейському Союзі та Україні//Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2004.- Випуск 47, частина 1.- С. 111-117.
 58. Капіца Ю.М. Наближення законодавства України до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною: цілі та методи//Український правовий часопис.-1998.-№ 2.- С. 18-25.
 59. Капица Ю.М. Питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими та законодавчими нормами та законодавством ЄвропейськогоСоюзу // Матеріали наук.-практ. конференції “Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом” – К.,1998.– С.128-133.

Право інтелектуальної власності України

 1. Капіца Ю.М. Вопросы гармонизации законодательства о коммерческой тайне и конфиденциальной информации в государствах ЕС и СНГ// Материалы XVІ Международной научно—практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2013. – С. 6–9.
 2. Капіца Ю.М. Проблеми розподілу прав інтелектуальної власності між міністерствами, організаціями-виконавцями та творцями під час виконання НДДКР, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів// Актуальні аспекти договірних відносин у сфері інтелектуальної власності: збірник матеріалів науково-практичного семінару.-К.: НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010.- С. 34- 49.
 3. Капіца Ю.М. Пропозиції з підтримки патентування винаходів, створених в Україні, в іноземних країнах// Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – К.: Фенікс, 2011.- 346 – 350 С.
 4. Капіца Ю.М. Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні // Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори. 18 квітня 2007 р. Збірник наукових доповідей та статей. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2008.- С. 43 – 53.
 5. Капіца Ю., Ступак С. Про запис, студію запису, а також учасників запису та правові відносини між ними //Інтелектуальна власність.-2007.-№ 1.- С. 49-53.
 6. Капіца Ю. М., Ступак С.К. Строки охорони авторського права та суміжних прав у міжнародному праві, праві ЄС та Україні//Зовнішня торгівля: право та економіка.-2008.-№ 6(41).- С. 150- 154.
 7. Капіца Ю.М. Проблеми охорони прав інтелектуальної власності у світлі Цивільного і Господарського кодексів України //Реалізація чинних Цивільного та Господарського кодексів України: проблеми та перспективи. Зб. наук. праць.- К.: НДІ прватного права і підприємництва АпрН України, 2006.- С. 65-67.
 8. Капіца Ю.М. Проект Указу Президента України „Про комерціалізацію об”єктів права інтелектуальної власності, що створюються за рахунок коштів державного бюджету та державних цільових фондів //Матеріали робочої групи з розроблення Концепції розвитку наукової сфери України”.-К.: ВД „Академперіодика”, 2006.- С. 77-83.
 9. Капица Ю. Проблемы реализации прав интеллектуальной собственности в Украине //Теорія і практика інтелектуальної власності.-2007.- № 1.- С. 3-12.
 10. Капіца Ю. М. Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері реалізації прав інтелектуальної власності//Зовнішня торгівля: право та економіка.-2006.-№ 5(28).- С. 65- 69.
 11. Капіца Ю. М. Питання адаптації законодавства України у сфері охорони промислової власності до законодавства Європейського Союзу//Економіка та право.-2006.-№ 2(15).- С. 21- 25.
 12. Капіца Ю.М. Проблеми інтелектуальної власності // Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році.- К., 2002. – С. 81-82.
 13. Капіца Ю. Проблеми охорони винаходів та інших об”єктів інтелектуальної власності в Україні //Матеріали семінару “Захист прав інтелектуальної власності в Україні”. -К.:Deloitte Touche Tohmatsu.- 2001.
 14. Горнисевич А., Капица Ю. Патентный закон: для изобретателя или против него // Юридическая практика, 27 апреля 2000 г.
 15. Капіца Ю. -Проблеми правової охорони комп”ютерних програм в Україні// Матер. міжнародного семінару “Проблеми боротьби проти комп”ютерного піратства в Україні”.- К., 1999 (0.4 др. арк.). Капіца Ю.М. Питання розробки Концепції адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу //Матеріали. міжн. конференції “Європа на порозі нового тисячоліття”.- Київ, 1999.- С.68-70.
 16. Капіца Ю.М. Проблемні питання гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами// Український правовий часопис.-1999.-№ 5.- С. 51-53.
 17. Капіца Ю.М. Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине //Економічний часопис. – 1998. – №5. – С.25-27.
 18. Shpak A., Kapitsa Y. Intellectual Property in the Ukraine: Problems of Commercialisation and Legal Protection //Intellectual Property Rights in Central and Eastern Europe. – Amsterdam: NATO Science Series, 1998. – P. 167-175.
 19. Капица Ю.М. Кому принадлежт интеллектуальная собственность, создаваемая за счет государственных средств // Юридическая практика.-1998.- №12. – С.10-11.
 20. Капіца Ю.М. Технологічна незалежність України: питання державно-правового забезпечення // Матеріали наук.-практ. конференції «Ідеологія державотворення в Україні: історія та сучасність». – К., 1997. – С.379-381.
 21. Капіца Ю.М.. Захист інформації про особу. Імплементація міжнародних норм у право України // Майбутнє правової системи України. —К., 1996.— С. 27-29.
 22. Хоменко І.І. Співпраця вищих навчальних закладів та наукових установ як необхідна складова реформування системи вищої освіти // Науково-практичний стіл «Правове регулювання системи вищої освіти в Україні на прикладі Національного авіаційного Університету». 24 січня 2013 р., Київ. -Національний авіаційний Університет; Юридичний інститут – кафедра цивільного права і процесу., 2013 – С. 15-17.
 23. Капица Ю. М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства /Инновационный центр НАН Украины. — К., 1995. — 57 C.

Трансфер технологій

 1. Хоменко І.І. Питання охорони ноу-хау та розробки рекомендацій щодо укладання договорів про передачу ноу-хау в Україні// Матеріали V міжнародного симпозіуму «Трансфер технологий: от науки к бизнесу», 16 – 20 вересня 2013 р. Алушта, Крим. – С.302-306.
 2. Махновський Д. С. Питання укладання ліцензійних договорів між науковими організаціями України та іноземними фірмами // Матеріали V міжнародного симпозіуму «Трансфер технологий: от науки к бизнесу», 16 – 20 вересня 2013 р. Алушта, Крим. – С.264-267с.
 3. Шахбазян К.С. Договірне забезпечення трансферу технологій// Материалы XVII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики, м. Алушта, 10-15 сентября 2012 г.: (Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины и др.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012.- С. 380-386.
 4. Капіца Ю.М., Махновський Д.С. Проблеми утворення та трансферу технологій до малих підприємств, що створюються науковими організаціями та вищими учбовими закладами// Матеріали Круглого столу «Трансфер технологій та малі і середні підприємства». Держінформнауки України, К., 2012. – с. 27-30.
 5. Капіца Ю.М., Шахбазян К.С. Європейська практика регулювання параллельного імпорту товарів, захищених торговельними знаками// Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності та інформаційних прав.- К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2012. – С. 104-108.
 6. Капіца Ю.М., Хоменко І.І. Проведення маркетингових досліджень у наукових установах НАН України: питання методичного забезпечення// Материалы XVII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики, м. Алушта, 10-15 сентября 2012 г.: (Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины и др.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012.- С. 124-130.
 7. Рассомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН, регіональних та міжрегіональних угод//Журнал «Юридична Україна». – 2012. – № 1. – С.86-91.
 8. Рассомахіна О.А. Правове регулювання укладання ліцензійних договорів: досвід США// Сучасні проблеми правової системи: VI Міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2012 р. – К.: Київський університет права, 2012.
 9. Махновский Д.С. Законодательное регулирование и практика заключения лицензионных договоров в Украине и ФРГ // Материалы XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Защита прав интелектуальной собственности», 11 -15 июня 2012 (Министерство образования и науки, молодежи и спорта автономной республики Крым. Крымский республиканский центр поддержки реформ.) – Симферополь.: ЧП «Колор-принт», 2012. – С.21-24.
 10. Капіца Ю.М. Передача знань між дослідницькими установами та промисловістю: особливості регулювання у Європейському Союзі та Україні //   Материалы XVI международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики.- Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма.- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011.- С. 403-409.
 11. Шахбазян К.С. Особливості трансферу технологій через укладання договорів на будівництво промислових об’єктів «під ключ»// Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення, 2-3 червня 2011 р.: матеріали міжнародного симпозіуму. – Київ: Фенікс, 2011. – С. 109-111.
 12. Кулаков Г.Т., Бондар О.В., Хоменко І.І. Коммерциализация интеллектуальной собственности – основа инновационно-технологического развития экономики // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: международная научно-практическая конференция, 12-16 сентября 2011г.: материалы конференции. – Киев-Симферополь-Алушта, Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011. – С.124 – 131.
 13. Хоменко І.І. Маркетингова та патентно-кон’юнктурна робота в наукових установах НАН України: результати досліджень // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: международная научно-практическая конференция, 12-16 сентября 2011 г.: материалы конференции. – Киев-Симферополь-Алушта, Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011. – С. 347 – 352.
 14. Рассомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН// Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення, 2-3 червня 2011 р.: матеріали Міжнародного симпозіуму. – Київ: Фенікс, 2011. – С. 77-80.
 15. Рассомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках регіональних та міжрегіональних угод// Сучасні проблеми правової системи: ІІІ міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2011 р.: матеріали конференції. – Київ: Київський університет права, 2011. – С.226-228.
 16. Рассомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках ООН// Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення, 2-3 червня 2011 р.: матеріали Міжнародного симпозіуму. – Київ: Фенікс, 2011. – С. 77-80.
 17. Махновський Д.С. Существенные условия заключения договоров на выполнение НИОКР в Украине и зарубежных странах // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики», – Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма.- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011.- С. 443-445.
 18. Капіца Ю.М. Механізми державної підтримки трансферу технологій в державах-членах ЄС та питання вдосконалення трансферу технологій в Україні// Матеріали V Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.- К., 2011.- С. 74-79.
 19. Махновський Д.С. Существенные условия заключения договоров на выполнение НИОКР в Украине и зарубежных странах // Матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики», – Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма.- Симферополь: «ИТ АРИАЛ», 2011.- С. 443-445
 20. Махновський Д.С. Правовий режим та проблеми комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються за договорами на виконання НДДКР за рахунок бюджетних коштів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- К.: Феникс, 2010.- С. 47-49.
 21. Капіца Ю.М. Нормативне та методичне забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень в наукових центрах та університетах іноземних країн та наукових установах НАН України// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДКР».- К.: Феникс, 2010.- С. 18-20
 22. Хоменко І.І. Роль відділів з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у здійснені інноваційної діяльності наукових установ// Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», м. Львів, 20-21 травня, 2010.- Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.- С. 478-479.
 23. Махновський Д.С. Проблеми нормативного врегулювання використання результатів НДДКР, виконаних за рахунок коштів Державного бюджету// Материалы XV Международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы развития инновационной деятельности”. – Симферополь: Минэконом АРК.-2010. – C. 38.
 24. Капіца Ю.М. Нормативне та методичне забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень в наукових центрах та університетах іноземних країн та наукових установах НАН України// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- К.: Феникс, 2010.- С. 18-20.
 25. Хоменко І.І. Роль відділів з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності у здійснені інноваційної діяльності наукових установ// Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», м. Львів, 20-21 травня, 2010.- Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.- С. 478-479.
 26. Фурманчук О. Окремі обставини неправомірності відмови від укладення ліцензійного договору за антимонопольним правом Європейського Союзу // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – № 2 (37). – 2010. – С. 33-39.
 27. Хоменко І.І. Організаційне забезпечення трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності у наукових установах// Материалы XV Международной научно-практической конференции “Проблеми та перспективі инновационного развития экономики”.- К.: Феникс, 2010. – С. 264-267.
 28. Капіца Ю.М. Міжнародно-правове регулювання у сфері трансферу технологій та національні пріоритети: проблеми співвідношення// Приватне право і підприємництво. – 2009.-Вип. 8.- С. 155-159.
 29. Капіца Ю.М. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини.- 2009.- № 37.- С. 63-66.
 30. Капіца Ю. Закон про трансфер технологій: проблеми прийняття та складнощі реалізації// Інтелектуальна власність.-2006.-№ 10.- С. 62-70.
 31. Капица Ю.М. Основные этапы передачи технологий //Материалы международного семинара «Передача технологий: заключение договоров и маркетинг». – К.:Академпериодика, 2002. – С. 46-56.
 32. Капіца Ю. М. Питання організаційно-правового забезпечення передачі технологій в Україні: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 1995. — 19-21 С.
 33. Капица Ю.М. Передача технологий: государственное регулирование// Юридический вестник.- 1995.- N 3. – С. 11-13.

Інноваційна діяльність

 1. Хоменко І.І., Кулаков Г.Т., Бондар-Підгурська О.В.  Науково-методичний підхід до оцінки процесів модернізації промисловості в контексті сталого інноваційного соціально-орієнтованого розвитку економіки України// Ефективна економіка. – 2016, №4. – С. 1–6.
 2. Хоменко І.І., Бондар-Підгурська О.В. Типологія управління як інструмент прийняття управлінських рішень в контексті соціально-орієнтованого розвитку інноваційної діяльності промисловості України//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», м. Клайпеда, Литва, 29 січня, 2016 р.― С. 163–167.
 3. Хоменко І.І., Бондар-Підгурська О.В. Методичні аспекти оцінки процесів модернізації промисловості в контексті сталого інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня, 2016 р. – С.58-62.
 4. Капіца Ю.М. Публічно-приватне партнерство у сфері інновацій в Україні: існуючі обмеження та напрямки правового врегулювання // Матеріали VIII Міжнародного бізнес—форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», м. Київ, 17 березня 2016 р. ― С. 77–79.
 5. Капіца Ю.М. Законодавство України та Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності: інтеграційні виклики для України// Матеріали VIII Міжнародного бізнес—форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», м. Київ, 19 березня 2015 р. ― С. 117–119.
 6. Капіца Ю.М. Вдосконалення законодавчого регулювання інноваційної діяльності в Україні з врахуванням досвіду ЄС //Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції «Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації», м. Харків, 11 грудня 2015 р.
 7. Шахбазян К.С., Гороховатська М.Я Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та Європейської комісії як потенційний інструмент для прирівняння пріоритетів України та ЄС //Наука та інновації. – 2013. – № 4 – С.5-13.
 8. Попович О.С., Капіца Ю.М. Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»// Наука та наукознавство.- 2012.-№ 4.- С. 32-39.
 9. Капица Ю.М. Порівняльне дослідження законодавства у галузі інноваційної діяльності Європейського союзу, держав-членів ЄС та України: методологія, основні результати//Материалы XVII международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики, м. Алушта, 10-15 сентября 2012 г.: (Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины и др.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012.- С. 25-32.
 10. Капіца Ю.М. Використання досвіду Європейського Союзу з законодавчого врегулювання інноваційної діяльності для вдосконалення законодавства України// Матеріали міжнародного симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення».- К.: Фенікс, 2011.- С. 42-44.
 11. Авігдор Г., Капіца Ю., Лео Х. Законодавство у сфері інноваційної діяльності Європейського Союзу та держав-членів: інструменти, особливості розвитку//Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС /за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци.-К.: Фенікс, 2011.- С. 13- 48.
 12. Інноваційна політика: європейський досвід і рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів.- К.: Фенікс, 2011.- 74 С. (у співавторстві з Авігдор Г., Архангельським В., Бойто Е. та інш.).
 13. Капіца Ю.М. Використання досвіду Європейського Союзу з законодавчого врегулювання інноваційної діяльності для вдосконалення законодавства України// Матеріали міжнародного симпозіуму «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення».- К.: Фенікс, 2011.- С. 42-44.
 14. Шахбазян К.С. Співробітництво України з ЄС у галузі науково-технічних програм та програм інновацій// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», м. Львів, 20-21 травня, 2010. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.- С. 502-503.
 15. Капіца Ю.М. Проблеми податкового регулювання розвитку науки і технологій в Україні// Матеріали Міжнародної конференції “Актуальні проблеми науково-технологічногої та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи”.- К.: Феникс, 2010.- С. 93-104.
 16. Шахбазян К.С. Європейські програми в сфері інноваційної діяльності: можливості для України// Матеріали XIV Міжнародної конференції «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності». Алушта, 2009 – с. 140-144.
 17. Капіца Ю.М. Питання вдосконалення управління інноваційною діяльністю в регіоні // Матеріали наук.-практ. конференції «Державно-правова реформа в Україні»- К., 1997. – С.379-381.
 18. Капица Ю.М., Корнилов В.А. Налоговое регулирование развимтия науки и технологий в Украине.- К.: Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 1995. – 50 С.
 19. Kapitsa Y. The system of Innovation Entrepreneurship Promotion in Ukraine // International Conference “Technology and Business Incubation Centres in Central and eastern Europe and therir role for Innovation, Entrepreneurship and East-West Co-operation, Berlin, 1995.- P. 150-155.

Міжнародно-правове регулювання Інтернет

 1. Шахбазян К.С. Правова позиція Європи щодо взаємодії прав людини і суспільних інтересів та розвитку інформаційного суспільства – як орієнтир для України при євроінтеграції// Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 квітня 2016 р. – Тернопіль:Економічна думка, 2016. ― 306–311 с.
 2. Шахбазян К.С. Розвиток міжнародно-правового регулювання охорони прав інтелектуальної власності у цифровому середовищі //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика:Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції//Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».–К.:ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016.– 105-107 с.
 3. Шахбазян К.C. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти): монографія/ К.С. Шахбазян. – К.: Фенікс, 2015. – 420 с.
 4. Шахбазян К.С. Розвиток правового регулювання суспільних відносин у сфері використання Інтернету в Європейському Союзі / К.С. Шахбазян // Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання. – К.:ФОП Кліменко 2014. – С. 153-176. (Обсяг розділу: 0,6 д.а.). УДК 341, ББК 67.9 (4Укр) ISBN 978-966-2717-08-2.
 5. Шахбазян К. С. Сучасні моделі захисту прав інтелектуальної власності в Інтернет, можливі напрямки вдосконалення законодавства України // Материалы XVІ Международной научно—практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2013. – С. 17–21.
 6. Шахбазян К.С. Патентування бізнес-методів: підходи ЄС та США // Матеріали Міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», м. Київ, 15 -16 червня 2011 р. К.: Фенікс, 2011.- С. 215-221.
 7. Капіца Ю.М. Напрямки сучасного розвитку законодавства про авторське право і суміжні права в Європейському Союзі. Проблеми забезпечення прав у мережі Інтернет та імплементації досвіду Європейських країн у законодавство України// Материалы XV Международной научно—практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2012. – С. 8–14.
 8. Капіца Ю.М., Рассомахіна О.А., Шахбазян К.С. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет// Інформація і правою – 2012. – № 3(6). – С. 129 – 140.
 9. Рассомахіна О.А. Технічні засоби захисту об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: питання правового регулювання//Журнал «Юридична Україна». – 2012. – №11. – С.70-77.
 10. Рассомахіна О.А. Характеристика технічних засобів захисту об’єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет// Журнал «Юридична Україна». – 2012. – №12. – C.56-61.
 11. Рассомахіна О.А. Організаційно-правові заходи захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет//Захист прав інтелектуальної власності: міжнародна науково-практична конференція, 11-15 червня 2012 року: матеріали конференції. – Київ-Сімферополь-Алушта, 2012. – С.35-38.
 12. Шахбазян К.С. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток правового регулювання суспільних відносин // Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління», Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту . – Бучач. – 2011. – №7. – С. 325-329.
 13. Шахбазян К.С. Досвід Європейського Союзу у сфері правового регулювання відносин, що виникають у цифровому середовищі, зокрема, відносин інтелектуальної власності //Матеріали міжн. конф. “Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі в контексті європейської інтеграції”, Київ, 30 червня-1 липня 2010 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.-К.: Фенікс, 2010.- С. 139-145.
 14. Шахбазян Карина Суренівна. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет. : Дис… канд. наук: 12.00.11/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009 р. – 250 с.
 15. Капіца Ю.М. Шахбазян К.С. Проблеми охорони винаходів, пов’язаних з комп’ютером в праві Європейського Союзу та України// Приватне право і підприємництво. – 2007. – Вип. 6.- С. 219-223.
 16. Шахбазян К.С. Міжнародний досвід та перспективи впровадження Інтернет-технологій у систему державного управління в Україні (Шахбазян К. С. Винаходи, пов’язані з комп’ютером / Ю. М. Капица, С. В. Ступак, К. С. Шахбазян [та ін.] // Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України. – К.: «Слово», 2006. – С.27-32.
 17. Шахбазян К. С. Винаходи, пов’язані з комп’ютером / Ю. М. Капица, С. В. Ступак, К. С. Шахбазян [та ін.] // Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України. – К.: «Слово», 2006. – С. 196-210.
 18. Капіца Ю., Ступак С. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві //Юридична Україна.-2006.-№ 8.- С. 8 – 12.
 19. Шахбазян К. С. Питання адаптації законодавства України у галузі інформаційних технологій до законодавства ЄС / К. С. Шахбазян // Наше право. – 2005. – № 1. – С. 27- 31.
 20. Шахбазян К. С. Деякі питання міжнародно-правового регулювання відносин в Інтернет / К.С. Шахбазян // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 58-61.
 21. Шахбазян К.С. Регулювання відносин в Інтернет на рівні міжнародних неурядових організацій. «Cаморегулювання» Інтернет / К. С. Шахбазян // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2005. – №53-ІІ. – С. 195-200.
 22. Шахбазян К. С. Основні етапи міжнародно-правового регулювання діяльності в мережі Інтернет / К. С. Шахбазян // Український часопис міжнародного права. – 2004. – № 4 – С. 34-39.
 23. Шахбазян К. С. Практика Європейського Союзу у галузі правового регулювання діяльності в Інтернет / К.С. Шахбазян // Единное информационное пространство ‘2004 : Вторая международн. науч.- практич. конф., 2 декабря 2004 г.: сборник докл. – Д.: УГХТУ, 2004. – С.167-168.
 24. Шахбазян К. С. Міжнародний досвід та перспективи впровадження Інтернет-технологій у систему державного управління в Україні / К. Шахбазян // Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления : Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 15 ноября 2004 г. – К.:УкрИНТЭИ, 2004. – С. 27-32.
 25. Шахбазян К. С. Міжнародна співпраця держав в сфері правового регулювання діяльності в Інтернет / К. С. Шахбазян // Український часопис міжнародного права. – 2003. – №1. – С. 70-74.
 26. Шахбазян К. С. Приватно- та публічно-правові аспекти регулювання діяльності в Інтернет у міжнародному праві / К. С. Шахбазян // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 15 березня 2003 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2003. – № 43/ІІ. – С. 123-125.
 27. Шахбазян К. С. Защита объектов интеллектуальной собственности в Интернет (правовой аспект) / К. С. Шахбазян // Информационные технологии в ХХI веке: первый молодёжный научно-практический_форум., 22 апреля 2003 г. : тезисы докл. – Д.: УГХТУ, 2003. – С.202-204.

Винахідницька діяльність в наукових установах

 1. Капіца Ю.М. Організація винахідницької діяльності при проведенні досліджень і розробок та комерціалізації їх результатів //Матеріали Науково—практичної конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних силах України», м. Київ, 20 травня 2015 р.
 2. Косско Т. Г. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате научных исследований в НАН Украины // Теоретичні та експериментальні дослідження у технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування : V міжнар. наук. – практ. конф., 29 травня 2015 р. : тези докл. – Луцьк., 2015 – С. 8.
 3. Косско Т. Г. Опыт коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате научных исследований в НАН Украины // Вісник матеріалознавчого товариства України № 8, 2015, С. 125-128.
 4. Косско Т. Г. Винахідницька та патентно–ліцензійна діяльність наукових установ Академії наук УРСР у 1942 – 1990 рр. // Актуальні питання історії науки і техніки : 14-а Всеукраїнська наукова конференція, 8–10 жовтня 2015 р. : тези докл. – Львів., 2015 – С. 228-232.
 5. Косско Т. Г. Досвід Українського матеріалознавчого товариства з розвитку міжнародного науково-технологічного співробітництва // Взаємодія урядів та національних наукових товариств з міжнародними організаціями щодо розвитку і використання наукових знань : Міжнародний симпозіум, 19–21 жовтня 2015 р. – Київ., 2015. – С. 134-136.
 6. Косско Т.Г., Павлиго Т.М. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку // Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 1. С. 65-70.
 7. Косско Т.Г. Стан та тенденції процесу патентування наукових розробок в Національній Академії наук України // Наука та інновації. 2014. Т. 10. № 3. С. 87-90.
 8. Косско Т. Г. Коммерциализация объектов права интеллектуальной собственности и трансфер технологий в области материаловедения в НАН Украины. Мат.VIII Международн. конференция „Материалы и покрытия в экстримальних условиях” – К. – сентябрь 2014. – С.167-172.
 9. Хоменко І.І. Співпраця вищих навчальних закладів та наукових установ як необхідна складова реформування системи вищої освіти // Науково-практичний стіл «Правове регулювання системи вищої освіти в Україні на прикладі Національного авіаційного Університету». 24 січня 2013 р., Київ. (Національний авіаційний Університет; Юридичний інститут – кафедра цивільного права і процесу.) – C. 24-26.
 10. Косско Т.Г. Изобретательство применительно к получению новых материалов, веществ, способов и устройств//Материалы Седьмой международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», – п.г.т. Кацивели, – АР Крым, Украина, 24-28 сентября 2012 г., – К.: ИПМ НАНУ, 2012. – С. 5-7.
 11. Хоменко І.І. Організаційне забезпечення охорони інтелектуальної власності у наукових установах // Матеріали міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», м. Київ, 15 -16 червня 2011 р. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – С.205 – 209.
 12. Махновський Д.С. Розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за договорами, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету // Матеріали Міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», м. Київ, Україна, 15-16 червня 2011 р. Київ, 15-16 червня 2011 р. Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.- К.: Фенікс,2011.- С. 366-369.
 13. Косско Т.Г. Досвід та проблеми охорони інтелектуальної власності в Національній академії наук України // Матеріали Міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», м. Київ, Україна, 15-16 червня 2011 р., Проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та інновацій в Україні”.- К.: Фенікс,2011.- С. 353-35.
 14. Хоменко І.І. Організаційне забезпечення охорони інтелектуальної власності у наукових установах // Матеріали міжнародної конференції «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика», м. Київ, 15 -16 червня 2011 р. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». – К.: Фенікс, 2011. – С.205 – 209.
 15. Махновський Д.С. Правовий режим та проблеми комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються за договорами на виконання НДДКР за рахунок бюджетних коштів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- К.: Феникс, 2010.- С. 47-49.
 16. Косско Т.Г. Управління охороною та комерціалізацією об`єктів права інтелектуальної власності в наукових установах Національної академії наук України// Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», м. Львів, 20-21 травня, 2010.- Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.- С. 229-231.
 17. Махновський Д.С. Проблеми нормативного врегулювання використання результатів НДДКР, виконаних за рахунок коштів Державного бюджету// Материалы XV Международной научно-практической конференции “Актуальные вопросы развития инновационной деятельности”. – Симферополь: Минэконом АРК.-2010. – C. 38-40.
 18. Косско Т.Г. Управління охороною та комерціалізацією об`єктів права інтелектуальної власності в наукових установах Національної академії наук України// Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики», м. Львів, 20-21 травня, 2010.- Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”.- С. 229-231.
 19. Капіца Ю. Врегулювання прав на об”єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів//Право України.-№ 3.- 2005.- С. 72-76.
 20. Косско Т.Г. Защита интеллектуальной собственности в материаловедении // Материалы 111 Международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий» .- п.г.т. Кацивели. – Понизовка. АР Крым, Украина, 09. 2004 г., С. 13-17.
 21. Гороховатська М. Я., Шахбазян К. С., Капіца Ю. М. Наукові програми Європейського співтовариства для українських вчених: правові та організаційні аспекти / НАН України; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій. Кабінет інформації з міжнародних програм наукових досліджень / В.А. Корнілов (ред.). — К. : Зелене сяйво, 2001. — 59 C.
 22. Kapitsa. Academic Institutions in the Process of Economic Reform: from Internal Changes to the Improvements of Legislative Frameworks// Government Laboratories: Transition and Transformation.-2001, Amsterdam, NATO Science Series.- Р.17-29.
 23. Капица Ю.М. Проблемы распределения прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности между ученым, научной организацией и министерством, ведомством // Материалы Межд. семинару «Патентная система и система охраны авторских прав для ученых и научных организаций: практические вопросы». – К., 1997. –С. 32-42.
 24. Капіца Ю. Контрактні правовідносини у науці//Право України.- 1994.-№ 5-6.- С. 22-24.

Охорона комерційної таємниці, ноу-хау, конфіденційної інформації

 1. Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрямки вдосконалення законодавства України//Право та інновації.― 2016.― № 1.― С. 251–256.
 2. Махновський Д.С. Можливості та обмеження застосування різних видів інформації з обмеженим доступом для захисту інформації //Матеріали Науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних силах України», м. Київ, 20 травня 2015 р.
 3. Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні// Підприємництво, господарство і право. – 2006.-№ 11.- С. 16-20.
 4. Капіца Ю.М. Вопросы гармонизации законодательства о коммерческой тайне и конфиденциальной информации в государствах ЕС и СНГ// Материалы XVІ Международной научно—практической конференции «Защита прав интеллектуальной собственности». – Алушта: Министерство образования и науки, молодежи и спорта АРК Крым, 2013. – С. 6–9.
 5. Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю// Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Том. 6. Право інтелектуальної власності/за ред. І.В. Спасибо-Фатеевої. – Харків: Видавництво «Страйд», 2011.- 522 – 546.
 6. Капіца Ю.М. Проблеми співвідношення конфіденційної інформації, ноу-хау та комерційної таємниці в праві України// Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права: четверті цивілістичні читання, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори, 25 березня 2010 року: зб. наукових доповідей та статей. – К.: Видовничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.- С. 86-99.
 7. Капіца Ю. Проблеми правової охорони конфіденційної інформації // Інтелектуальна власність.-2004.- № 2. – С. 21-29, 2004.- № 3. – С. 27-33.
 8. Капіца Ю.М. Проблеми правової охорони комерційної таємниці, ноу-хау та конфіденційної інформації в Україні// Реферативний огляд чинного законодавства України, Київський регіональний центр Академії правових наук України.-К., 2000. – С. 175-199.

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності

 1. Ю.М. Капіца, Н.І. Аралова Визначення ставок роялті у міжнародних договорах про передачу технологій // Наука та інновації, 2015, 11(2), с. 55—74.
 2. Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Аралова Н.І., Федченко Л.Ю. Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях // Вісник НАН України. – 2002. – № 7. – С. 38-45.
 3. Капіца Ю.М., Мальчевський І.А., Федченко Л.Ю., Аралова Н.І.. Рекомендації з оцінки вартості інтелектуальної власності.-К., 2001, “Академперіодика”. – 40 c.

Охорона авторського права у видавничій діяльності

 1. Капіца Ю.М. Охорона авторського права при комерційному розповсюдженні або вільному доступі до електронних наукових видань у мережі Інтернет: вимоги, обмеження, досвід// Наука України у світовому інформаційному просторі.― № 11, 2015.―C. 45–55.

Збірники нормативних актів

 1. Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій (Ю.М. Капіца, ІІ. Хоменко (упорядкування), 2 вид., доповнене. – К.: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2008.― 40 с.