ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

ДОГОВІР № __

про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових

 

м. _______                                                                                                      „__” ___________ р.

________________________ надалі Особа, та _­­­­­­___________________________________,

(назва наукової установи, організації)

в особі ________________, який діє на підставі _________ надалі Установа, а разом Сторони,

(посада, п.і.п.)

беручи до уваги,

що Особа перебуває з Установою у трудових відносинах і з нею укладено трудовий договір (контракт), наказ № ___ від ______.

що технологія втілюється в окремому об’єкті права інтелектуальної власності (винахід, корисна модель, комп’ютерна програма, твори наукового, технічного характеру, зокрема, звіти про проведення досліджень та розробок, документація, креслення тощо), ноу-хау або складається із складових, що є об’єктами права інтелектуальної власності, ноу-хау,

уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Цей договір визначає умови та порядок виплати винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових.

 1. Умови та порядок виплати винагороди

2.1. Установа  виплачує Особі винагороду у розмірі не менше 2 відсотків ліцензійних платежів, отриманих за ліцензійним договором або іншим договором про трансфер технологій.

2.2. Конкретні ставки винагороди встановлюються у колективному договорі, укладеному Установою та трудовим колективом, та/або цим Договором та Додатковими угодами до нього.

2.3. Особливості виплати винагороди із здійснення трансферу окремих технологій та/або їх складових визначаються Додатковими угодами до цього Договору.

2.4. Якщо трансфер технологій здійснювало декілька осіб, то сума винагороди, визначена п. 2.1 та Додатковими угодами до цього Договору, розподіляється між всіма особами відповідно до угоди між ними.

2.5. Установа зобов’язується сплачувати Особі винагороду протягом місяця після одержання ліцензійних платежів.

2.6. Особа має право знайомитись з розрахунком винагороди.

2.7. Сторони укладають зазначений Договір:

– якщо Установа виплачує винагороду не через преміювання Особи, а через укладання цивільно-правового договору;

– якщо Особа здійснює (вала) діяльність  із трансферу технологій та/або її складових.

2.8. Сторони укладають Додаткові угоди до цього Договору, де визначається:

– конкретний розмір виплати винагороди;

– відносно яких технологій, їх складових має виплачуватися винагорода.

2.9. Особа може брати участь у здійсненні трансферу декількох технологій та/або їх складових, перелік яких зазначається у Додаткових угодах до цього Договору, та отримувати винагороду за  використання декількох технологій, їх складових.

 1. Відповідальність

3.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з законодавством.

 1. Інші умови договору

4.1. Додаткові угоди до цього Договору та цей Договір можуть бути розірвані Установою з попередженням Особи за 14 днів до дати розірвання у випадку припинення участі Особи у здійсненні трансферу технологій та/або її складових.

4.2. Інші умови ___________________________________________________________

4.3. Спори, пов’язані з невиконанням сторонами зобов’язань, визначених цим договором, розглядаються у судовому порядку.

4.4. Зміни чи доповнення до цього договору оформлюються письмово та підписуються Сторонами.

4.5. Цей договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та закінчується після виплати належної винагороди Особі відповідно до Додаткових угод до цього Договору.

4.6. Цей договір складено у 2 екземплярах, один з яких знаходиться у Працівника, інший – у Установи.

 1. Реквізити сторін
Установа Особа
_____________________________________

(назва установи, організації, підприємства)

_____________________________________

(юридична адреса)

_____________________________________

(банківські реквізити)

______________________________________

(підпис, М.П.)

_____________________________________

(п.і.п.)

_____________________________________

(адреса)

_____________________________________

(паспорт, серія, номер, дата видачі)

________________________­­­­______________

(підпис)

 


 

Додаткова угода

№ ____ від “__”________20_

до Договору про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових від “__”______20_  № __

___________________________________________ ,надалі Особа,

(п.і.п.)

та ____________________________________________________, в особі ______________

(назва наукової установи, організації)

________________________________________, який діє на підставі __________________

(посада, п.і.п.)

надалі Установа, а разом Сторони,

беручи до уваги, що:

Варіант 1:

– службовими обов’язками Особи є участь у здійсненні трансферу технології та/або їх складових;

– Особа бере участь у здійсненні трансферу таких технологій, їх складових:

­­­­_________________________________(назва технології та/або її складових),

­_________________________________(назва, номер, дата укладання ліцензійного (их) або іншого (их) договору (ів) про трансфер технологій та/або їх складових, яким передбачено виплата  Установі ліцензійних платежів);

Варіант 2:

– Особа бере участь у здійсненні трансферу таких технологій, їх складових:

_________________________________(назва технології та/або її складових),

­_________________________________(назва, номер, дата укладання ліцензійного (их) або іншого (их) договору (ів) про трансфер технологій та/або їх складових, яким передбачено виплата  Установі ліцензійних платежів);

домовились про таке:

 1. Установа виплачує Особі винагороду у розмірі ______ відсотків ліцензійних платежів, отриманих за ліцензійним (и) договором (ами) або іншим (и) договором (ами) про трансфер технологій, зазначеним у цьому Договорі.
 2. При участі у здійсненні трансферу технологій кількох осіб Сторони беруть до уваги, що розподіл винагороди визначається Угодою між вказаними особами від “___”______20_ № __.

Підписи Сторін

____________________________Установа

(підпис, М.П.)

______________________________Особа

(підпис)

 


 

Договір № __

між особами, що здійснюють трансфер технологій та/або їх складові

 

м._____                                                                                                           «_»______20__

 

Ми, що нижче підписалися, громадяни України:

1.________________________________________________________________(П.І.Б.)
2. _______________________________________________________________(П.І.Б.)
3. _______________________________________________________________(П.І.Б.)

іменовані далі „Сторони”

беручи до уваги, що:

–  Сторони здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, що стосується:

­­­­_________________________________(назва технології (й) та/або їх складових),

­_________________________________(назва, номер, дата укладання ліцензійного (их) або іншого (их) договору (ів) про трансфер технологій та/або їх складових, яким передбачено виплата Установі ліцензійних платежів);

– з кожною з Сторін _______________ (назва Установи) укладені договори про виплату винагороди особі, яка здійснює трансфер технологій та/або їх складових

 • від „__”______20_ №__
 • від „__”______20_ №__
 • від „__”______20_ №__

уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Ця Угода регулює розподіл винагороди між Сторонами, що беруть спільно участь у трансфері технологій та/або їх складових, визначених цим договором.

 1. Порядок розподілу винагороди за використання ОІВ

2.1. З урахуванням внеску кожної з Сторін у трансфер технологій та/або їх складових Сторони домовляються про розподіл винагороди у такому виді:

№/№ П.І.П. Сторін Внесок Сторони

у діяльність із трансферу технологій та/або їх складових (%)

Частка винагороди, що виплачується Стороні (%)
1.      
2.      
3.      

 

 1. Інші питання

3.1. Інші умови:

3.2. Даний Договір укладено у ____ примірниках, набуває чинності після підписання його Сторонами. Строк дії Договору закінчується після виплати належної винагороди Сторонам.

 

 1. Реквізити, підписи Сторін

1.___________________________________________________________________(П.І.П.)

адреса:____________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”____________ 19___ р.

__________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

підпис_________________________

2.__________________________________________________________________(П.І.П.)

адреса:____________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”___________ 19___ р.

__________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

підпис_________________________

 1. ____________________________________________________________________(П.І.П.)

адреса:_____________________________________________________________________

паспорт: № ______________, серія ___________, виданий “____”____________ 19___ р.

___________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

підпис_________________________