ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ
  1. У пункті 1:

перший абзац викласти у такій редакції:

«Об’єкти права інтелектуальної власності (далі – ОІВ) – твори наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), карти, плани, креслення, комп’ютерні програми, бази даних, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, наукові відкриття, компонування напівпровідникових виробів, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні таємниці тощо (ст. 420 ЦК України, ст. 8 Закону України “Про авторське право і суміжні права”), ноу-хау, що є результатом інтелектуальної, творчої діяльності.»

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Ноу-хау – технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності (ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»)

десятий абзац викласти у такій редакції:

«Раніше отримані результати: об’єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, майнові права на які належать Установі, іншій особі, які використовуються при виконанні договору НДДКР та було створені раніше укладання цього договору.»

одинадцятий абзац викласти у такій редакції:

«Патентно-ліцензійна робота – діяльність, спрямована на виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау, забезпечення їх правової охорони та їх використання, укладання договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Патентно-ліцензійна робота є невід’ємною частиною виконання науково-дослідних робіт.»

дванадцятий абзац викласти у такій редакції:

«Винахідницька робота – науково-дослідна діяльність зі створення пристріїв, речовин, штамів мікроорганізму, культур клітин рослини і тварини, процесів (технологій, способів) тощо, що відповідають умовам патентоспроможності, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється в установах щодо стимулювання створення та використання таких об’єктів з урахуванням останніх досягнень науки і техніки

  1. У підпункті 3.3. перший абзац викласти у такій редакції:

«3.3. Особливості передачі майнових прав на технологію та/або її складові, створені за рахунок бюджетних коштів, визначаються  статтею 11 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (далі – Закон). Статтею 64 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зазначені положення поширено на всі об’єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів. Положення наведених далі підпуктів 3.3.1–3.3.5 відносяться до  всіх об’єктів права інтелектуальної власності, створених за рахунок бюджетних коштів.

  1. У підпункті 7.1.1:

перший абзац викласти у такій редакції:

«7.1.1. У випадку створення працівниками Установи – творцями ОІВ під час виконання наукової тематики, що фінансується НАН України, службових об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології та їх наступному використанні Установою через випуск продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи надання ліцензій, Установа виплачує творцям винагороду за використання службового ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України, колективними договорами та договором з Творцем ОІВ»;

четвертий абзац викласти у такій редакції:

«при укладанні ліцензійного договору, інших договорів про трансфер технологій в сумі не менше 30% від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором.»

  1. Підпункт 7.1.6 викласти у такій редакції:

«7.1.6. У колективному договорі та Положенні про матеріальне стимулювання працівників Установи можуть визначатися умови преміювання (за рахунок надходжень від використання ОІВ, у тому числі ОІВ, що є технологією та/або складовою технології, інших надходжень) особам, які:

– сприяли створенню службового ОІВ; здійснювали роботи з доведення службового ОІВ до комерційного продукту; здійснювали трансфер технологій та/або їх складових. Вказані дії, зокрема, можуть включати   проведення патентних, маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень, досліджень на патенту чистоту; розробку конструкторсько-технологічної та іншої документації; виготовлення дослідних зразків або макетів; підготовку пропозицій та матеріалів щодо комерціалізації результатів досліджень та розробок; участь у розробці, реалізації бізнес-планів, інвестиційних, впроваджувальних проектів з використання результатів досліджень та розробок; підготовку проектів ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій, участь у переговорах з їх укладання, контролі за їх реалізацією; участь у виконанні ліцензійних та інших договорів про трансфер технологій тощо.

У колективному договорі може визначатися розмір виплати винагороди працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, з врахуванням положень п. 7.11 цього Положення.

  1. Підпункт 7.11 викласти у такій редакції:

«7.11 Особливості виплати винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер

  1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1030 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер»:

а) Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автор (автори) технології та/або її складових передав майнові права на технологію та/або її складові, виплачують такому авторові (авторам) винагороду у розмірі (мінімальна ставка винагороди авторам технологій):

у разі укладення ліцензійного договору на використання технології, її складових – не менш як 20 відсотків паушальних та періодичних платежів (роялті), що отримані за договором;

у разі укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на технологію, її складові – не менш як 20 відсотків отриманого доходу;

у разі укладення договору про трансфер технології, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), – не менш як 20 відсотків передбачених у договорі ліцензійних платежів за використання технології, її складових.

б) Підприємство, наукова установа, організація або заклад вищої освіти, яким автори технології та/або її складових передали майнові права на технологію та/або її складові, виплачують винагороду особам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки доходу, одержаного на підставі договору про трансфер технологій (мінімальна ставка винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій).

Особами, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, є:

працівники підприємств, наукових установ, організацій або закладів вищої освіти, на яких покладено функції із здійснення трансферу технологій та/або їх складових;

суб’єкти господарювання, які уклали договір про інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій та/або їх складових.

в) У разі коли технологія містить кілька складових, порядок розподілу винагороди визначається на підставі договору пропорційно до внеску кожного з авторів у створення окремих складових технології, а у разі його відсутності – на підставі колективного договору, що укладається в організаціях, які є розробниками технологій та/або їх складових, з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення. Якщо в колективному договорі відсутнє положення про розподіл винагороди між авторами складових технології, отримана винагорода розподіляється між ними порівну.

  1. При застосуванні наведених у пп. 1 підпункту 7.11 положень наукові установи НАН України:

– виплачують винагороду працівникам – авторам технологій та/або її складових в сумі не менше 30 відсотків від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій;

– виплачують працівникам, які здійснюють трансфер технологій та/або їх складових, у розмірі не менш як 2 відсотки від сум ліцензійних платежів, що отримані за договором про трансфер технологій.

Вказані виплати можуть здійснюватися через преміювання зазначених осіб відповідно до пп. 7.1.6 Положення або за цивільно–правовим договором з такими особами, форма якого затверджується Президією НАН України.