ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Додаток 1

до розпорядження Президії НАН України

від 16.01.08 № 15

  1. Загальні положення

1.1. Структурний підрозділ з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності наукових установ НАН України (далі – Підрозділ) утворюється відповідно до частини третьої статті 7 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 995 “Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, розпорядження Президії НАН України від 16.01.07 № 15.

Підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Президії НАН України, статуту наукових установ НАН України (далі – Установ), положення про підрозділ, наказів директора установи та рішень Вченої ради Установи.

1.2.  Підрозділ підпорядковується директору Установи або за його дорученням заступнику директора  з наукової роботи.

Підрозділ може бути утворено:

як науково-дослідний підрозділ (відділ, лабораторія тощо) з відкриттям наукової тематики у відповідності до „Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень у Національній академії наук України” (підрозділ з досліджень питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в галузі спеціалізації установи);

як підрозділ, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

1.3. Підрозділ може бути утворено як самостійний відділ, лабораторія або як сектор, лабораторія тощо у складі науково-дослідного відділу або відділу, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

1.4. До складу працівників підрозділу вводяться посади наукових співробітників, що займаються питаннями патентних досліджень, маркетингових, кон’юнктурних досліджень та трансфером технологій (зокрема, можуть вводитися посади головного, провідного, наукового, старшого наукового співробітника, молодшого наукового співробітника), а також посади інших працівників.

Кількість працівників Підрозділу визначається обсягом робіт із забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності (далі ОІВ), проведення маркетингових та патентно-кон’юнктурних досліджень та трансферу технологій зі спеціалізацію працівників у зазначених напрямах.

Граничну чисельність, а також фонд оплати праці працівників Підрозділу в межах виділених коштів визначає директор Установи.

Порядок взаємодії Підрозділу з іншими структурними підрозділами установи визначається директором Установи.

1.5. На посаду керівника Підрозділу наказом директора установи призначається фахівець, який має:

вищу освіту та стаж роботи у сфері створення та захисту ОІВ не менше 3 років, а також

спеціальну освіту (пройшов перепідготовку, підвищення кваліфікації) з питань інтелектуальної власності або інноваційного менеджменту, або фахівець, що на час призначення на посаду отримує зазначену спеціальну освіту (проходить перепідготовку).

1.6. У випадку малої чисельності працівників наукової установи чи невеликої кількості наукових тем, що передбачають отримання прикладного наукового, науково-технічного результату або які здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші об’єкти права інтелектуальної власності, функції підрозділу можуть бути покладені на наукового (их) співробітника (ків) (професійна назва роботи «науковий співробітник (інтелектуальна власність), «науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємства, раціоналізація виробництва), Класифікатор професій ДК 003:2005, коди 2419.1, 2419.1 23667), що працюють у складі науково-дослідного підрозділу чи підрозділу, що виконує науково-технічну, науково-організаційну та науково-методичну роботу.

1.7. Фінансування діяльності Підрозділу здійснюється:

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету (кошти, що передбачаються на діяльність з охорони інтелектуальної власності, проведення кон’юнктурних, маркетингових досліджень, трансфер технологій відомчою тематикою НАН України, програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України, пошуковою тематикою та державною тематикою);

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету, що отримує Установа (надходження від договірної тематики, роялті тощо).

Установа при відкритті нових наукових тем відомчої тематики НАН України (що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату або які здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші об’єкти права інтелектуальної власності),  програмно-цільової та конкурсної тематики,  передбачають у кошторисах витрат витрати на проведення патентних, патентно-кон’юнктурних досліджень, маркетингових досліджень. що здійснюються  виконавцями наукових тем та працівниками Підрозділу.

1.8. У порядку, погодженому науковою установою та підприємствами її дослідно-виробничої бази, Підрозділ наукової установи може виконувати роботи в інтересах зазначених підприємств.

  1. Завдання Підрозділу

Основними завданнями Підрозділу є:

проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Установи, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту, забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних, сорти рослин та інші ОІВ, що створюються в Установі;

проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;

здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об’єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Установи, підтримка ліцензійної діяльності Установи, трансферу технологій.

  1. Функції Підрозділу

Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

3.1. Проведення досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності,  забезпечення набуття прав та одержання охоронних документів

1) Організує та забезпечує методичне керівництво проведенням патентних досліджень підрозділами-виконавцями НДДКР відповідно до державних стандартів, у тому числі з метою виявлення ОІВ, бере безпосередню участь у проведенні патентних досліджень, організує складання звітів та патентних формулярів.

2) Організує та здійснює методичне керівництво проведенням досліджень на патентну чистоту ОІВ, створених в Установі.

3) Забезпечує набуття майнових прав інтелектуальної власності Установою на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комп’ютерні програми, бази даних, сорти рослин, комерційні таємниці та інші ОІВ шляхом підготовки та подання заявок на отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв)  в Україні та в іноземних державах.

4) Виявляє та ідентифікує ОІВ, розглядає повідомлення працівників Установи про створені ними ОІВ та здійснює їх первинний облік згідно з вимогами чинного законодавства.

5) Надає керівництву Установи розрахунки витрат на забезпечення охорони ОІВ для включення до кошторисів Установ, зокрема – на придбання патентно-інформаційних видань, сплату зборів та мита за дії, пов’язані з охороною прав на ОІВ, підтримання чинності охоронних документів тощо.

Разом з іншими підрозділами Установи забезпечує своєчасну сплату установою зборів та мита за дії, пов’язані з охороною ОІВ.

6) Надає керівництву Установи пропозиції щодо зупинення підтримки чинності охоронних документів на ОІВ.

7) Надає консультації працівникам Установи з питань охорони ОІВ в межах службових повноважень.

8) Організує укладання договорів про службові ОІВ та виплату винагороди з працівниками Установи згідно з прийнятим в Установі порядком, веде реєстр зазначених договорів та Додаткових угод до них.

Забезпечує контроль за виплатою винагороди творцями ОІВ.

9) Організує патентно-інформаційну роботу, бере участь у забезпеченні комплектування фонду науково-технічної та патентної документації, забезпеченні працівників Установи патентною інформацією, методичними рекомендаціями з питань створення, набуття та захисту прав на ОІВ.

10) Надає методичну допомогу та бере участь разом з працівниками Установи у проведенні патентних досліджень з використанням мережі Інтернет.

11) Аналізує стан досвіду зі створення винаходів та інших ОІВ в Установі, надає керівництву Установи пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

12) Надає рекомендації дирекції Установи про прийняття рішень стосовно збереження інформації щодо ОІВ як комерційної таємниці.

Бере участь у заходах із забезпечення конфіденційності інформації, що віднесена до комерційної таємниці Інституту. Сприяє запобіганню передчасній публікації інформації про винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші ОІВ до подання заявки на отримання охоронного документа.

13) Організує заходи з підвищення кваліфікації спеціалістів Установи з питань охорони ОІВ, залучає працівників Установи до участі в конференціях, семінарах і нарадах з питань охорони ОІВ.

14) Надає дирекції Установи дані щодо отриманих охоронних документів на ОІВ, створених в установі в процесі виконання НДДКР та набутих установою виключних майнових прав інтелектуальної власності для здійснення бухгалтерського обліку майнових прав (нематеріальних активів).

15) Здійснює моніторинг актів законодавства у сфері охорони ОІВ та надає пропозиції директору Установи з їх реалізації.

16) Надає керівництву Установи пропозиції щодо запобігання незаконному використанню результатів НДДКР, ОІВ, права на які належать Установі.

17) Разом з іншими підрозділами Установи сприяє дотриманню прав інтелектуальної власності на результати НДДКР, ОІВ, що експонуються та/або реалізуються під час виставково-ярмаркових заходів.

18) Готує статистичну та іншу звітність з питань охорони ОІВ на запити  керівництва Установи та Президії НАН України та інших організацій.

Готує матеріали до річного звіту Установи з питань створення, охорони та використання  ОІВ.

19) Вивчає передовий досвід, накопичений в Україні та в іноземних державах щодо організації роботи із створення та охорони ОІВ.

3.2. Інноваційна діяльність, проведення  маркетингових  та патентно – кон’юнктурних досліджень

Разом з іншими підрозділами Установи здійснює заходи з використання результатів НДДКР, ОІВ Установи, організує та безпосередньо здійснює проведення маркетингових, у тому числі патентно-кон’юнктурних досліджень, та надає методичну допомогу щодо їх проведення.

1) У рамках маркетингових досліджень разом з підрозділами-виконавцями НДДКР:

визначає на підставі аналізу ринку продукції, тенденцій науково-технічного розвитку потребу в результатах НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції, що можуть бути розроблені Установою, та надає керівництву Установи пропозиції щодо подальших досліджень;

досліджує можливість реалізації на ринку існуючих результатів НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції Установи (далі – продукція), в тому числі вивчає:

джерела інформації щодо ринку, експорту-імпорту продукції-аналогів,  їхніх виробників,  потенційних споживачів;

потребу ринку в продукції Установи;

техніко-економічні показники продукції – аналогів, частку ринку, що вони займають;

виробничі та науково-технічні можливості виробників продукції-аналогів, їх спеціалізацію;

дані щодо умов ліцензійних та інших договорів з реалізації продукції – аналогів;

визначає потенційних партнерів Установи з реалізації продукції, пропонує  керівництву Установи партнерів для проведення подальших переговорів.

2) У рамках патентно-кон’юнктурних досліджень додатково:

разом з виконавцями НДДКР вивчає патентно-ліцензійну ситуацію стосовно продукції Установи та аналогів, у тому числі динаміку патентування, взаємне патентування, патенти-аналоги, географію патентування продукції-аналогів.

3) Разом з підрозділами-виконавцями НДДКР:

визначає результати НДДКР та ОІВ, що можуть бути введенні у цивільний обіг;

бере участь у підготовці бізнес-планів з впровадження результатів НДДКР, ОІВ, визначенні додаткових витрат на виготовлення конструкторсько-технологічної документації, дослідних зразків, проведення випробувань та інших витрат щодо комерціалізації результатів НДДКР та ОІВ;

бере участь у підготовці економічних обґрунтувань утворення на основі отриманих в Установі результатів НДДКР, ОІВ венчурних, інноваційних підприємств, а також об’єднань підприємств з впровадження розробок Установи;

4) Разом з іншими підрозділами Установи:

організує участь Установи у виставково-ярмаркових заходах,

бере участь у визначенні вартості майнових прав на ОІВ.

5) Здійснює облік звітів щодо проведення маркетингових та патентно-кон’юнктурних досліджень, результатів НДДКР, готових до комерціалізації.

3.3. Трансфер технологій та ліцензійна діяльність

1) Разом з іншими підрозділами Установи здійснює заходи з використання результатів НДДКР, ОІВ, наукоємної продукції.

2) Визначає форму правової охорони (об’єкти промислової власності, авторського права, ноу-хау тощо або їх поєднання) на території держав, де передбачається їх використання.

3) Бере участь у підготовці проектів договорів з розпорядження правами інтелектуальної власності, в тому числі ліцензійних договорів, договорів про трансфер технологій, договорів про спільну діяльність, науково-технічну та виробничу кооперацію, інших договорів (контрактів), які передбачають створення результатів НДДКР, ОІВ та надання дозволу (ліцензії) на їх використання.

Здійснює в межах своєї компетенції контроль за їх виконанням.

4) Бере участь у підготовці пропозицій та матеріалів щодо використання результатів НДДКР, ОІВ у рамках науково-технічної співпраці з підприємствами та організаціями України та інших держав.

5) Надає керівництву Установи пропозиції щодо укладання договорів з результатів НДДКР, ОІВ.

6) Бере участь у переговорах з укладання договорів про трансфер технологій, ліцензійних та інших договорів.

7) Разом з іншими підрозділами Установи бере участь у реалізації бізнес-планів, інвестиційних, впроваджувальних проектів з використання результатів НДДКР, ОІВ підприємствами, установами і організаціями.

8) Надає висновки керівництву Установи щодо відповідності законодавству проектів договорів з використання результатів НДДКР, ОІВ, що надходять до Установи від третіх осіб, у частині охорони прав інтелектуальної власності.

9) Надає консультації працівникам Установи з питань трансферу технологій.

10) Аналізує стан роботи щодо використання результатів НДДКР, ОІВ в Установі та надає керівництву Установи пропозиції з її удосконалення.

11) Вивчає накопичений в Україні та в іноземних державах досвід організації роботи з трансферу технологій.

12) Організує заходи з підвищення кваліфікації спеціалістів Установи з питань трансферу технологій, залучає працівників Установи до участі в конференціях, семінарах і нарадах з питань трансферу технологій.

13) Бере участь у забезпеченні працівників Інституту нормативно-методичною і довідковою літературою з питань трансферу технологій.

14) Організує реалізацію в Установі положень нормативно-правових актів щодо ліцензійної діяльності та трансферу технологій.

15) Разом з іншими структурними підрозділами Установи організує участь Установи у виставково-ярмаркових заходах.

16) Готує матеріали до річного звіту Установи з питань трансферу технологій.

17) Здійснює моніторинг актів законодавства у сфері питань трансферу технологій, ліцензійної діяльності та надає пропозиції керівництву Установи з їх дотримання в Установі.

18) За дорученням директора Установи бере участь у врегулюванні суперечок, захисті в судових та інших органах прав та інтересів Установи та її працівників, пов’язаних зі створенням та використанням ОІВ.

  1. Структура підрозділу

1) Для виконання покладених на Підрозділ завдань у Підрозділі можуть створюватися  сектори, групи, в тому числі:

охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності та патентних досліджень;

маркетингових та патентно-кон’юнктурних досліджень, економічних обґрунтувань впровадження результатів НДДКР та ОІВ;

трансферу технологій та ліцензійної діяльності.

2) До складу Підрозділу вводяться посади головного, провідного, наукового співробітників, молодшого наукового співробітника та інші посади, визначені Установою.

3) Інші  вимоги до  кваліфікаційної підготовки керівника Підрозділу та його заступника, а також до спеціалістів Підрозділу визначаються рішеннями Президії НАН України та директором Установи.

4) Структура, штатний розклад Підрозділу визначаються вченою радою Установи та затверджуються наказом директора Установи з урахуванням того, що питання проведення патентних досліджень, створення, охорони та використання ОІВ належать до основних видів наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності Установи.

5) Керівник Підрозділу:

здійснює загальне керівництво роботою Підрозділу;

забезпечує виконання завдань, покладених на Підрозділ;

організує взаємодію працівників Підрозділу з іншими підрозділами Установи;

представляє Установу за дорученням Директора в інших установах та організаціях;

забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Підрозділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

несе відповідальність за організацію та своєчасне виконання завдань, покладених на Підрозділ.

6) Керівник Підрозділу має право брати участь у засіданнях вченої ради Установи, нарадах й інших заходах Установи, на яких розглядаються питання, що відносяться до компетенції Підрозділу, обиратися у встановленому порядку до вченої ради Установи.

7) Керівник Підрозділу може мати заступника (заступників), які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора Установи.

8) Працівники Підрозділу несуть відповідальність за виконання своїх обов’язків, якісне та своєчасне виконання робіт, покладених на них керівником Підрозділу та директором  Установи.

  1. Права Підрозділу

Підрозділ має право:

1) Брати участь у нарадах та інших заходах установи, де розглядаються питання створення, охорони та використання результатів НДДКР, ОІВ.

2) У порядку, узгодженому з директором Установи, здійснювати службове листування з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Державним підприємством “Український інститут промислової власності”, Державним підприємством “Українське агентство з авторських та суміжних прав”,  іншими установами та організаціями,  що відповідають за організацію робіт щодо створення, охорони та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

3) Вносити директору Установи пропозиції щодо зміни структури та штатного розкладу Підрозділу у зв’язку із змінами в проведенні наукової тематики Установи, обсягу робіт із здійснення патентних, кон’юнктурних, маркетингових досліджень та трансферу технологій.

4) Брати участь у роботі експертних комісій з метою запобігання передчасній публікації відомостей, які містять опис ОІВ.

5) Координувати в межах своєї компетенції роботу зі створення, охорони та комерціалізації ОІВ в Установі.

6) Брати участь у переговорах, які проводять представники Установи з вітчизняними та іноземними організаціями щодо укладання договорів з трансферу технологій та інших договорів з використання ОІВ.

7) Контролювати своєчасність та повноту сплати державних зборів та мита за дії, пов’язані з охороною прав на ОПІВ.

8) Здійснювати контроль за виплатою винагороди творцям об’єктів права інтелектуальної власності та особам, робота яких сприяла їх створенню та впровадженню.

9) Виносити на розгляд Вченої ради, керівництва Установи пропозиції щодо перспективних напрямів наукової діяльності при складанні і затвердженні щорічних тематичних планів Установи.

10) Подавати керівництву Установи пропозиції щодо отримання інформації, видань, необхідних для поліпшення науково-технічного, патентного та патентно-кон’юнктурного забезпечення проведення наукових досліджень та трансферу ОІВ.

11) За дорученням директора Установи брати участь та здійснювати представництво Установи в роботі державних та громадських організацій з питань охорони ОІВ та трансферу технологій.

12) Розглядати спільно з науковими та іншими структурними підрозділами Установи питання, пов’язані з охороною ОІВ та трансферу технологій.

13) Отримувати у встановленому порядку інформацію від керівників структурних підрозділів Установи для підготовки звітів Установи про діяльність у галузі створення, охорони ОІВ, трансферу технологій, звітів про патентні та кон’юнктурні дослідження.

14) Вносити керівництву Установи пропозиції та надавати експертні висновки щодо можливості та доцільності експонування результатів НДДКР, ОІВ на виставках, ярмарках і аукціонах, укладання договорів з використання результатів досліджень Установи з підприємствами та організаціями України та інших країн.

15) Залучати за згодою директора Установи відповідних спеціалістів для виконання робіт, що стосуються трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Підрозділом відповідно до покладених на нього завдань.

16) Вносити директору Установи пропозиції щодо стимулювання працівників, які беруть активну участь у діяльності зі створення, охорони та трансферу ОІВ.

17) Інформувати Вчену раду Установи про зміни законодавства у сфері трансферу технологій, охорони інтелектуальної власності, інноваційної діяльності.

18) Брати участь у підготовці наказів, що стосуються питань охорони ОІВ та трансферу технологій.

 

 

Перший заступник головного

вченого секретаря НАН України                                  В.Л.Богданов