ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Пунктом 5 постанови Президії НАН України від 21.05.2014 № 119 визначено перелік наукових установ НАН України, що мають до 15 липня 2014 р. здійснити заходи з бухгалтерського обліку майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, не відображені у бухгалтерській звітності за станом на 31 грудня 2013 р., та подати інформацію щодо результатів зазначеного обліку до Президії НАН України.

У зв’язку із запитами наукових установ щодо бухгалтерського обліку нематеріальних активів повідомляємо таке.

1.Установи НАН України здійснюють облік нематеріальних активів (винаходів, корисних моделей, знаків для товарів та послуг й інших нематеріальних активів) відповідно до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013  № 611; Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових   коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 № 90 (зі змінами);  наказу  Мінфіну України від 22 листопада 2004 року № 732  „Про затвердження типових форм первинного обліку об‘єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”; наказу Державного комітету статистики України від 10.08.2004 № 469; розпорядження Президії НАН України від 30.11.2005 № 683 «Про проведення інвентаризації»; Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 30.10.2008 № 622 (із змінами), інших нормативно-правових актів.

2.При інвентаризації нематеріальних активів в бюджетних установах комісією з інвентаризації до інвентаризаційного опису вписуються їх первісна вартість, сума зносу та інші дані згідно із додатком 3 Інструкції Держказначейства України від 30.10.1998 № 90. Первісна вартість нематеріальних активів визначається відповідно до п. 4.2 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ.

Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість.

При визначенні первісної вартості в установах заповнюється Акт оцінки нематеріальних активів, створених у результаті розробки, форма якого наведена у розпорядженні Президії НАН України від 30.11.2005  № 683.

При визначенні первісної вартості слід взяти до уваги Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (набирає чинності з 01.01.2015) відносно врахування у бухгалтерському обліку нематеріальних активів, вартість яких може бути достовірно визначена.

З урахуванням практики обліку нематеріальних активів установами  витратами на виготовлення (створення) нематеріального активу можуть бути:

2.1. Витрати на отримання охоронного документу на об’єкт права інтелектуальної власності та на підтримання його чинності.

2.2. Витрати на оплату праці фахівця (ів) підрозділу з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (або фахівця-патентознавця, патентного повіреного, що залучається до виконання робіт), нарахування на заробітну працю такого фахівця, накладні витрати на його заробітну плату за кількість днів, що використовувались для підготовки заявки на отримання охоронного документа.

2.3. Оплата вартості послуг сторонніх організацій із здійснення патентного пошуку (за наявності).

2.4. Інші витрати, відносно яких є достовірні данні та що відносяться до собівартості виробництва нематеріального активу.

Відповідно до п. 4.6. Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

3.При бухгалтерському обліку програмного забезпечення установи керуються пп. 4.4., 4.5 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ від 26.06.2013.

4.При проведенні інвентаризації установи складають Інвентаризаційний опис нематеріальних активів (додаток 3 до Інструкції Держказначейства від 30.10.1998).

Установи здійснюють первинний облік об’єктів права інтелектуальної власності із заповненням форм НА-1, НА-2, НА-3, затверджених наказом  Мінфіну України від 22 листопада 2004 року № 732.

 

В.о. головного вченого секретаря

НАН України

член-кореспондент НАН України                                                      В.Л. Богданов

 

 

Виконавці:

Хоменко І.І. т. 239-65-02

Косско Т.Г. т. 239-67-59