ТА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

На запити наукових установ НАН України щодо бухгалтерського обліку витрат на виконання науково-дослідних робіт, примірників звітів та дисертацій повідомляємо таке.

Згідно зі статтею 56 Бюджетного кодексу України наукові установи – розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.

Інвентаризація та облік об’єктів права інтелектуальної власності здійснюються в наукових установах та організаціях НАН України за:

Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (наказ Держказначейства України від 17.07.00 № 64 в редакції, затвердженої наказом Держказначейства України від 21.02.05 № 300/10580);

Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу (наказ Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Держказначейства України від 05.10.05 №184);

наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року  №732 „Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів”;

розпорядженням Президії НАН України від 30.11.05 р. № 683 «Про проведення інвентаризації».

При проведенні інвентаризації звертаємо увагу на таке.

1. Згідно п. 4.9 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ (далі – Інструкція № 64) витрати на дослідження не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

У зв’язку з втратою чинності 20 червня 2007 р. Закону України «Про власність» результати науково-дослідних робіт не визнаються об’єктами права інтелектуальної власності. Таким чином, чинне законодавство України не передбачає можливості провадити віднесення вартості здійснених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на звіт щодо виконання вказаних робіт з обліком звіту як нематеріального активу.

Звіти про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт обліковуються як інші необоротні матеріальні активи відповідно до п. 3 Інструкції № 64.

Зазначимо, що постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.92 N 162      «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» запроваджено спеціальний порядок реєстрації звітів про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

В той же час, якщо під час виконання науково-дослідних робіт створюються винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки та інші об’єкти промислової власності, а також сорти рослин, набуття прав на які засвідчується патентом (свідоцтвом), їх облік провадиться відповідно до пп. 4.4 – 4.9 Інструкції № 64 та розпорядження Президії НАН України від 30.11. 05 № 683.

2.Щодо обліку об’єктів авторського права Інструкцією № 64 визначено порядок обліку лише придбаних об’єктів авторського права та не врегульовано питання обліку об’єктів авторського права, що створюються у порядку виконання службового завдання.

Придбані книги, а також книги, видані за кошти наукової установи, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються не як об’єкти  авторського права, а за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт (пп. 1.21, 3 Інструкції № 64).

3.Стосовно обліку докторських та кандидатських дисертацій повідомляємо, що відповідно до п.11 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007р. № 423, один примірник дисертації та два примірники автореферату не пізніше ніж за місяць до захисту передаються у бібліотеку того вищого навчального закладу або наукової установи, де спеціалізованою вченою радою прийнято дисертацію до захисту (п. 23 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника).

Примірник дисертації та два примірники автореферату обліковуються як інші необоротні матеріальні активи у порядку, визначеному п. 3 Інструкції    № 64.

4.При інвентаризації та обліку комп’ютерних програм слід керуватися Рекомендаціями щодо єдиних підходів до придбання та відображення в бухгалтерському обліку бюджетних установ програмного забезпечення (додаток до листа Державного казначейства України від 17.09.07 № 3.4-04/2055-10882).

 

 

 

Перший віце-президент-

головний учений секретар

НАН України

академік НАН України                                                                                                     А.П. Шпак

 

 

 

 

Виконавець:

Н.П. Зелінська  239-64-76

Д.С. Махновський 239-65-02